Kezdőlap

Podmaniczky Géza (podmanini és aszódi báró),

val. b. t. tanácsos, a főrendiház tagja s a m. tudom. akadémia tiszteleti tagja, P. Andor báró és losonczi Gyürky Terézia fia, szül. 1839. márcz. 26. Aszódon; egyike a legtapasztaltabb vadászoknak, a ki ő felsége a király gödöllői vadászataira többnyire hivatalos. Kiskartali birtokán híres falkát tartott. Atyja, mint egyetlen fiúra, reá hagyván birtokát, kiválóan gazdaságának és a sportnak él. A sport mellett a tudománynak is lelkes barátja s kedvelője. Kartalon csillagvizsgálót építtetett, a hol nejével (Degenfeld Berta grófnő, Tisza Kálmánné nővére, ki 1886-ban fölfedezte az Andromeda csillagot) tudományos észleleteket folytat. Héthüvelyes refractorán (mely másodnagyságú az országban) már idáig is több értékes megfigyelés történt Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus és több üstökös felületén, nemkülönben spectrálphotometricus megfigyelések állócsillagokon. Úgy Pestmegyében, melynek virilistái közé tartozik, mint a főrendiházban a szabadelvű párt buzgó híve. 1889-ben a m. tudom. akadémia tiszteleti tagjává választotta; 1896-ban valóságos belső titkos tanácsos lett. A pestmegyei ágost. hitv. evang. esperesség világi felüyelője. 1890. febr. írták a lapok, hogy nagyszerű könyvtár építtetett és annak rendezésével egy fiatal tudóst bízott meg.

Czikkei a Vadász- és Versenylapban (1862. A gödöllői szarvas-vadászatok, 1865. Az akadályverseny szabályairól, 1868. Szabolcsi agarászati, 1869. Nézeteim gr. Festetich Leó, vadászati törvényjavaslata felett, 1874. Nyilt levél b. Wesselényi Béla úrhoz: Agarászat sat.); a Gazdasági lapokban (1870. A répaczukorgyári hulladék takarmány értékéről); a Földm. Érdekeinkben (1874. A mi vadászlovaink, A Rapp- és Speiser-féle vetőgépről).

M. Nemzetiségi Zsebkönyv. I. Főrangú családok. Bpest, 1888. 394. l.

Doby Antal, Podmaniczky-család. Budapest, 1892. 34. lap.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Budapest, 1901. 128. l.