Kezdőlap

Pogány Ádám (csebi),

ref. ügyvéd és szolgabiró, P. Imre és Varga N. fia, szül. 1746-ban; már 1764-ben táblabiró lett Máramarosmegyében. Mint ügyvéd nagy tekintélyt szerzett, úgy hogy munkásságát vetélkedve keresték a legfőbb családok. Legtöbb érdeme van a család ifjabb fiai közt abban, hogy sok lappangó javakat, melyek az idő folyama alatt elidegenítve hallgatásba merültek, visszaszerzett családjának, részint az Eszterházyaktól, részint a Gyulafiaktól. Lakását a Gyulafi jogon visszaszerzett gömörmegyei faluban vette s ott is halt meg 1814-ben mint Gömörmegye volt szolgabirája.

Munkái:

1. Tentamen domonstrationis trium propositionum. 1. Quod transitus ex religione rom.-cath. ad religionem evangelicam poenae subjici non possit. 2. Quod leges, evangelicos, possessori et officiorum capacitate in regnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae privantes, subsistere non possint. 3. Quod nec privilegia nonnullorum liberarum regiarumque civitatum ac oppidorum, evangelicos excludentia stare possint. Pestini, Budae et Cassoviae, 1790. (Végén: Diploma interpretatorium Mathiae II. Viennae de anno 1606. 25. sept. elargitum. Ism. Censura Tentaminis. Budae, 1790. Allg. Literatur-Zeitung. Jena, Leipzig 1792. IV. 313. sz.).

2. Expenditur extractus dissertationis Samuelis Verenfelsii de jure magistratus in conscientias nuper edictus. (Pestini), 1790.

3. Examen tum declarationis (utinam) christianae et patrioticae ad quaestionem: An sit dicta apostasia inter delicta civilia referenda. Tum tentaminis de eadem concinnati... Hely n., 1790.

4. Succincta deductio jurium et gravaminum evangelicorum utriusque confessionis in Hungaria auctore privato veridico de anno 1790. mense Junio. Hely n., 1790. (Névtelenül.)

Levele Bossányi Ferenczhez. Urmező, 1768. júl. 30. (a m. n. múzeumi könyvtárban.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 371., 376. l.

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Bpest, 1888. 697., 704., 707., 709., 710. l.

Petrik Bibliogr.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 92. l.