Kezdőlap

Pollák János,

theologiai doktor, egyetemi tanár, szül. 1824. febr. 26. Duna-Földváron; a gymnasiumot Budán, a bölcseletet Pécsett végezte, ekkor 1841-ben a pécsi növendékpapok közé lépett és theologiai tanulmányok végett Pestre küldetett a központi papnevelőbe. 1845-ben diaconus (szerpap) lett és a pécsi püspöki könyvtárnál segédnek alkalmazták, egyszersmind theologiai doktorrá avatták. 1846. szept. 19. pappá szenteltetett fel; a pécsi papnövendékek tanulmányi felügyelője s a theologia helyettes, 1849-ben pedig a bibliamagyarázat rendes tanára lett, 1855-ben a moralis és pastoralis theologiát adta elő. 1858-ban a pesti egyetemen a bibliamagyarázat rendes tanárának neveztetett ki. 1860-ban a pécsi szentszék ülnöke lett. 1867-ben pécsi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanszékét is megtartotta s a Szent-István társulat alelnökévé, 1868-ban az egyetem rectorává választatott. 1869. febr. 8. lemondott az egyetemi tanszékről és a Religiót szerkesztette. 1869 végén visszatért a pécsi káptalanba, hol 1870. jan. tolnai főesperessé igtattatott be s 1871-ben kertzi apát is lett. 1874-ben a pécsi jogakadémia igazgatójává neveztetett ki. 1883-ban megrongált egészsége miatt leköszönt igazgatói állásáról és nyugalomba vonult. 18,000 frt. alapítványt tett egy szegényház építésére Pécsett, ezért Pécs városa díszpolgárrá választotta. Meghalt 1884. decz. 1. Pécsett.

Czikkeket írt a növendékpapok Munkálataiban (1843. Klobusiczky kalocsai érsek élete, 1845. A keresztény religio tökéletesedése), a Religióba (1865. I. 4-13. a szabadkőmüvesség sat.); az Egyetemes M. Encyclopaediának is munkatársa volt, melynek VI. és VII. kötetét szerkesztette.

Munkái:

1. A kinyilatkoztatás tantételéről. Pest, 1858.

2. Historia revelationis biblicae Tom. I. Historia revelations biblicae in antiquo foedere. Sumtibus societatis S. Stephani. Pestini, 1859. Két kötet.

3. Renan és az apostolok. U. ott, 1866.

4. Bőjti conferentiabeszédek. Kiadta Füssy Tamás. U. ott, 1866.

5. Beszéd, melyet a m. kir. tudományegyetem újjáalakításának 89. évnapján 1869. jún. 25. mondott U. ott. (Egyetemi beszédek).

Szerkesztette a Religiót 1861-64-ben és 1868-69-ben.

Scriptores Facult. Theolog. Scient. Univ. Pestin. Pestini, 1859.

Budapesti Közlöny 1869. 49., 142. sz.

Brüsztle, Josephus, Recensio Universi Cleri Dioec. Quinque-Ecclesiensis. Quinque-Ecllesiae, 1874. I. 643. l.

Uj M. Sion 1884. 950. l.

Pesti Hirlap 1884. 337. sz. (Rónaky Kálmán).

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

M. Sion 1892. 627. l.

Várady Ferencz, Baranya multja és jelenje. Pécs, 1896. 413. l.