Kezdőlap

Pósaházi János

bölcseleti doktor, a sárospataki ev. ref. kollegium tanára; születési éve bizonytalan; atyja P. István (Bod Péter és Benkő József szerint Pál) 1647-54-ig a pataki egyház harmadik papja volt. P. tanult a sárospataki iskolában, 1650. ápr. 24. jegyezte be nevét a tógátusok anyakönyvébe. Comenius A. János, Tolnai János, Szőlősi H. János és Tofaeus Mihály tanárok vezetése alatt mind az egyházi, mind a világi tudományokban oly sikeres előmenetelt tett, hogy Lorántffy Zsuzsánna, I. Rákóczy György fejedelem özvegye 1653-ban saját költségén külföldi egyetemre küldte. Elindulása előtt az említett év elején seniori hivatalt viselt. Utrechtben állapodott meg először; a bölcselet tanulására fordította figyelmét, e mellett azonban a theologiát sem hanyagolta el; ebben Voët Gisbert volt tanára, a ki iránt mindig igen nagy tisztelettel viseltetett. 1655. jún. 19. a bölcseletből magisteri fokot nyert. 1656-ban a franekerai egyetemen volt néhány hónapig és innét átrándult Angolországba is, végre mint bölcseletdoktor és a szabad művészetek mestere tért vissza Magyarországba. 1657-ben alkalmazást nyert a sárospataki iskolánál, hol júl. 9. ünnepélyesen beigtatták. Férfias és lankadatlan védelmezője lett a református hitfelekezetnek és folytonos csatározást folytatott a jezsuitákkal szóval és írásban, Sámbár Mátyással és Kis Imrével. Sárospatakról azonban a főiskolának, midőn Báthory Zsófia 1671. okt. 20. a vársot elfoglalta, távoznia kellett. Ekkor a tanuló ifjúsággal s tanártársával, Buzinkai Mihálylyal együtt egyelőre Debreczenbe vonult. Miután pedig Apafi fejedelem kérésökre helyet jelölt ki nekik Gyulafejérvárt, 1672 elején ott telepedtek meg. Itt is nagy buzgalommal működött úgy hivatalában, mint irodalmi téren. Vitázó képességét most már a coccejanusokon és cartesianusokon próbálta ki, a kik ellen éppen oly elkeseredetten kelt ki, mint előbbi műveiben a katholikusok ellen. Meghalt 1686. máj. 4. Gyulafehérvárt.

Munkái:

1. Dipustatio Metaphysica De Causis Vndecima. Qvam in finito annuente Numine Sub Praesidio D. Pauli Voet ... Publicè defendere conabitur ... Ad diem 10. Decemb. hora locoque solitis. Vltrajecti, M.DC.LIII.

2. Disputatio Politica, De Republica. Qvam Favente Deo Praepotente, Sub Praesidio ... Danielis Berckringeri ... Publicè ventilandam proponit ... Ad diem 18. Martii ... U. ott, M.DC.LIV.

3. Disputatio Ethica. De Actionum Humanarum Libertate Qvam ... Sub Praesidio ... Danielis Berckringeri ... Publicè ventilandam proponit ... Ad diem 28. Junii .... U. ott, M. D. C. LIV.

4. Disputatio Physica, De Corpore Fluido. Qvam ... Sub Praesidio ... Johannis De Bruyn ... Publice defendere conabitur ... Ad diem 9. Decembris ... U. ott, M.D.C.LIV.

5. Disputatio Philosophica Inauguralis, De Legibus, igne culinari, ac supposito, Quam ... Pro Gradu Magisterii in Philosophia consequendo publice sine Praeside defendere conabitur ... Ad diem 19. Junii ... U.ott, M.DC.LV.

6. Oratio Inauguralis, De recta eruditionis comparandae ratione, Habita In Illustris Scholae Saros-Patakinae Auditorio Majori A. C. M. DC. LVII. die 9. Julii. Cum Professionem Philosophicam susciperet. Patakini.

7. Disputatio Philosophica De Principio Philosophandi, Qvam Divini Numinis subsidio fretus Sub Praesidio ... publice ventilandam proponit Petrus Kormendi ... Ad diem 22. Junii ... U. ott, 1658.

8. Disputatio Philosophica De Regulis Philosophandi Quam ... Sub Praesidio ... Publico examini subjicit Thomas F. Tsekeinus. Ad diem 20 Julii Patakini, M.DC.LVIII.

9. Disputatio Philosophica. De Territorio Philosophandi Quam ... Sub Praesidio ... publico examini submittit Andreas B. Gyöngyösi ... Ad diem 28. Augusti ... U. ott, 1658.

10. Disputatio Politica. De Cive. Quam ... Sub Praesidio ... publice sustinere conabitur Stephanus Jaszberinyi ... Ad diem 15. Januarii ... U. ott, M. DC. LIX.

11. These Philosophicae. De Natura, et Existentia Metaphysicae. Quas ... Praeside ... Publicae Ventilationi, & Examini proponit Petrus Levainus ... Ad diem 11. Martii. U. ott, 1661.

12. Ars Catholica. Vulgo Metaphysica: cui praemittitur Intraductorium Philosophicum. U. ott, M. DC. LXII.

13. Pneumatologia. U. ott, M. DC. LXII.

14. Posahazi Janosnak kis imre nevű Jesuita paterrel valo vetelkedese imez kerdesrül Volt-é valaha, valaholott, valakinél Calvinus János előtt, a mostani Cálvinisták Vallása? Anno M. DC. LXVII. Hely n.

15. Sámbárnak az három kérdéseire való felelet. H. n. 1666. (Egy példánya sem ismeretes.)

16. Sámbárnak, Kisnek, s egyebeknek adott felelet. Hely n. 1666.

17. A három kérdésre-valo summás választ-tételnek, Egy arra lött alkalmatlan Felettel való Nagyobb Megerössödese, Es Azon Feleletnek meg-rázogatása. Anno Dom. 1666. Hely nélkül.

18. Ben Sült Veres Kolop. Avagy: Kis Paternek Vesztett Peri. (Hely n., 1666.)

19. Philosophia Naturalis. Sive Introductio in theatrum naturae. Patakini, M. DC. LXVII.

20. Görcsös Bot; Amaz détzeges fekete Bonasusnak a hátára, Mellyel Vtóbbi szilajkodása tétúl megegyengettetik. (Sárospatak, 1668. Névtelenül irta P. Sámbár Mátyás ellen.)

21. Igaszág Istápja. Avagy olly Catechismusi Tanitás. Mellyben a Keresztyén Reformata Vallás bőven megmagyaráztatik, és az ellen tusakodó fortélyos Patvarkodások ellen (jelesben a mellyeket a nagy Kalauzos könyv hellyel-hellyel előállatot) oltalmaztatik: Mellyet az együgyü Keresztyéneknak magok lelki támogatására irott és mostan legelőször nyomtatásban kibocsátott ... Saros-Patakon ... 1669.

22. Sermo Panegyricus In Obitum & Laudes Excellentissimi Comitis D. D. Francisci Rhedei Authore & Declamatore ... U. ott. 1669. (Czeglédi István halotti beszédével együtt).

23. Theses Philosophicae de Independente et Dependente ... Sub Praesidio ... publicae inquisitioni committuntur. A Michaele Szatthmar-Nemetino ... U. ott, M. DC. LXI.

24. Sibelius Gásparnak Szent-Irasbol szedegetett, és külömb külömb-féle alkalmatosságokra rendeltetett könyörgő és háláadó Imadsagi: Mellyeket, Deák nyelvből, a Magyar Keresztyének hasznokra Magyar nyelvre fordított Posahazi Janos. A Szentek mostani szenvedésének edgyik társa. Colosvarott, 1673.

25. Oratio De Fatalium rerum Humanarum vicissitudine dicta occasione Funeris Spectabilis ac Magnifici D. D. Stephani Bocskai Inclyti Comitatus Zempleniensis Comitis Supremi, Patriae Patris desideratissimi, nec non pro Avita ejusdem libertate in Exilio apud Transylvanos denati ... Sub indulgentissima Illustrissimi Principis Transylvaniae, unici fere hâc tempestate afflictorum Praesidii, tutelâ, peregrinationis & exilii molestiam tollerante. Anno 1674. U. ott, 1674. (Szomorú Halotti Pompa cz. halotti beszédek gyűjteményében).

27. Syllabus Assercionum Thesium, & Hypothesium illarum (e multis) quibus Noetorici quidam Theologi & Philosophi hoc tempore in Belgio, Hungaria & Transylvania, scholas & Ecclesias turbant, ex propriis ipsorum scriptis collectus, cum succinta ad illas Animadversione ... M.DC.LXXXV. (Kolozsvár).

Üdvözlő verse van a Püspöki János, Disputationes Juridicae. Franekerae, 1657., Losonci Farkas János, Disputatio Theologica. Lugd. Batav. 1657. és Buzinkai Mihály, Istitutionum Rhetoricarum libri duo. Patakini, 1658. cz. munkákban. Hosszabb költeménye: a Görcsös bot cz. az Irodalomtört. Közleményekben (1893). Levelei: Apafi Mihályhoz, a Sárospatakra kért és kiküldendő néhány deák ügyében. (Erdélyi Prot. Közlöny 1879); Borsodmegye reformátusaihoz 1683. márcz. 3. Buzinkai Mihálylyal és Szikszai Gergelylyel együtt. (Sárospataki Füzetek 1858. 484. l.)

Bod, M. Athenás, 226. l.

Veszprémi, Succincta Med. Biogr. 138. l.

Horányi Memoria III. 93. l.

Benkő, Transilvania II. 282., 408. l.

Mindenes Gyűjtemény i. 1789. 285. l.

Katona, Historia Critica XXXVI. 755. l.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 58. l.

Sárospataki Füzetek 1858. 484. l.

Szabó Károly és Hellebrant Árpád, Régi M. Könyvtár I., II., III. 1. rész.

M. Könyv-Szemle 1878. 234., 1898. 60. l.

Katona József, A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium története. Marosávárhely, 1884.

Sárospataki Lapok 1889. 48. sz. 1890. 37. sz.

Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 450.

Történelmi Tár 1895. 756. l.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 157. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 97. l.