Kezdőlap

Pósta Béla

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, szül. 1862. aug. 25. Kecskeméten; középiskolai tanulmányait Kalocsán és Baján, a felsőbbeket a budapesti egyetemnek előbb jogi, később bölcseleti karán végezte. A magyar nemzeti múzeumhoz 1885. decz. 18. régiségtári irnoknak neveztetett ki, 1886. szept. 27. lett segédőr, 1895. márcz. 16. őr. Mint múzeumi tisztviselő tanulmányi utakat tett előbb Németországban és Dániában, majd Svájcban s Francziaországban; 1897-ben részt vett gróf Zichy Jenő ázsiai expeditiojában. 1899. ápr. 14. a kolozsvári egyetemen a régészet rendes tanár.

Czikkei a Történelmi Tárban (1893. Erdély emlékérmei, Tergina Gyulával együtt); az Archaeologiai Értesítőben (1895. A hatvan-boldogi ásatások, Zala-Szt-Gróti ásatás sat.); az Arch. Közleményekben (XIX. 1895. Sziráki ásatások); írt még a Turulba, Művészi Iparba, a Wiener Numismatische Zeitschriftbe és az Ethnologische Mittheilungen aus Ungarnba.

Munkái:

1. Érmészeti bizonyitékok Magyarország történetéhez. B.-pest, 1886.

2. Utmutató Budapest főváros történelmi kiállításában. U. ott, 1886.

3. Zichy Jenő gróf kaukázusi és középázsiai utazásai. U. ott, 1897. Két kötet. (A gyűjtemények leírása, Jankó Jánossal együtt, sok képpel és franczia szöveggel is.)

4. Baranya vármegye története az őskortól a honfoglalásig. Pécs, 1898. (Várady Ferecz, Baranya multja és jelenje. II. 1-208. l.)

5. Mátyáskori emlékek az Erdélyi múzeum-egylet érem- és régiségtárában. U. ott, 1901. (Különny. a Mátyás király Emlékkönyvéből.)

6. Utmutató az Erdélyi országos múzeum érem- és régiségtárában. Kolozsvár, 1903.

7. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. Budapest, 1905. III. és IV. kötet. Régészeti tanulmányok az orosz földön. 340 ábrával.

A Magyar Nemzeti Múzeum. Bpest, 1896. 79. l.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 161. l., XVIII. (II. Pótlékkötet 1904. 481. l.

Erdély 1899. 31. sz.

Corvina 1905. 15. sz.