Kezdőlap

Reichenhaller Kálmán,

chemiai doktor, állami főreáliskolai tanár, született 1852. márcz. 16. Pesten; középiskoláit Váczon és Sopronban végezte. 1868-1872-ben a keszthelyi és magyar-óvári gazdasági akadémián, majd a selmeczi erdészakadémián tanult s mindkét gazdasági ismeretkörből diplomát szerzett. 1872-74-ben a selmeczi bányász- és erdész-akadémián mint chemiai assistens működött. 1874-ben akadémiai ösztöndíjjal három évre külföldre küldték. Heidelbergben Bunsen assistense volt, majd 1877. Hohenheimban és Münchenben tanult. Doktori oklevelet a vegytanból 1876-ban Heidelbergben és 1878-ban Budapesten nyert. 1877-ben visszatérve, Aradra nevezték ki az új állami főreáliskolához a chemia tanárává, a hol három évig működött és fölállította az intézet chemiai laboratoriumát. 1880-ban a budapesti VI. kerületi (most V. ker.) állami főreáliskolához helyezték át, melynek laboratoriumát szintén fölszerelte. 1884-ben megbizatott az egész országra kiterjedő államrendőrségi chemiai vizsgálatok vezetésével, valamint a pénzügyi biztosok tanfolyamának tanárságával.

Munkái:

1. A műszaki vegytan egyes fejezetei. M. kir. pénzügyi közegek, gazdasági és iparintézetek számára. A szöveg közé nyomott 98 ábrával. Bpest, 1887.

2. Általános anorganikus és organikus chemia. Középiskolák és tanítóképző intézetek számára. U. ott, 1889. Két köt. (I. rész. 2. jav. és átdolg. kiadás. U. ott, 1890.).

3. Szeszgyártás és eczetgyártás. Különös tekintettel a szesztermelési adó ellenőrzésére. Pénzügyi közegek, gazdasági és ipariskolák számára. 34 a szöveg közé nyomott ábrával. U. ott, 1890. (Stiassyny Nándorral együtt.)

4. Anorganikus chemia és mineralogia. Főreáliskolák és tanítóképző-intézetek számára. Az 1899. tantervnek megfelelően teljesen átdolgozott harmadik kiadás. Ugyan ott, 1901. Két kötet.

5. Chemia és mineralogia. Főgymnasiumok VI. osztálya számára. Az 1899. tantervnek megfelelő első kiadás. 196 a szöveg közé nyomott rajzzal és két színes képpel. U. ott, 1901.

6. Organikus chemia. Főreáliskolák VII. osztálya számára. az 1899. hivatalos tantervnek megfelelő harmadik kiadás. 53 a szöveg közé nyomtatott rajzzal. U. ott, 1902.

7. Mineralogia és kémia főgymnasiumok számára. U. ott, 1903. (2. kiadás. U. ott, 1906.)

Szöllőssy Károly, Aradmegye népoktatási intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 50. l.

M. Könyvészet 1887., 1890., 1900-1902.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 457. l.