Kezdőlap

Reiner Zsigmond,

jogi doktor, ügyvéd, előbbinek fia, szül. 1862. jún. 21. Gyulafehérvárt; középiskoláit itt és Temesvárt, jogi tanulmányait pedig a budapesti egyetemen végezte, hol jogi doktori oklevelet nyert; ugyancsak Budapesten szerezte ügyvédi oklevelét is. 1886-ban létesítette az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi egyletet Gyulafehérvárt. A 80-as évek végén hosszabb praehistorikus kutatásaik kapcsán jutott az ispánlaki nagy bronzlelet legnagyobb részének birtokába. Történelmi értékű gyűjteménye egyes darabjainak kiállításáért az 1896. kiállítás történelmi osztálya részéről elismerő oklevelet nyert. Régiségtárgyaiból néhányat a m. n. múzeuminak, római feliratos emlékkő- és szobor-gyűjteményét pedig az általa alapított múzeumnak ajándékozta. Tevékeny részt vett a pesti hazai első takarékpénztár egyesületének 1892-ben történt újjászervezésében, mint a közgyűlés által kiküldött bizottság tagja. Közgazdasági, politikai és jogi tanulmányok czéljából hosszabb ideig tartó utazásokat tett; beutazta Oroszország és Skandínávia kivételével egész Európát. Járt Marokkóban is, hol a tengeri consullal külkereskedelmi és külforgalmi kérdések tárgyában tett megbeszélései alapján irásbeli előterjesztést tett a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez, melynek következtében a miniszter intézkedésére a magyar kereskedelmi múzeum expositurát létesített Tangerban. A történelmi társulat alapító tagja.

Czikkei a Nemzetben (1883. 36., 54. sz. A gyulafehérvári székesegyházról); az Archaeologiai Értesítőben (1887. Az alsó-fehérmegyei régészeti egylet működéséről, A vízaknai leletekről, 1888. Az ispánlaki bronzegyletről); a M. Szalonban (1890. Gyulafehérvár); az Oesterr-Rechts-Lexiconban (Prága, 1897. Ungarisches Staatsrecht); szépirodalmi czikkei, beszélyei, rajzai az Életben, a Hevesi-féle Decameronban és a M. Szalonban.

Munkái:

1. Egy görbe országból. Gyulafehérvár, 1885. (Novellagyűjteménye).

2. A pesti hazai I. takarékpénztár legújabb részvény kibocsátása. Bpest, 1894.

3. A választói jog reformja. U. ott, 1904.

Szerkesztette a Politikai Szemlét 1886. és 1887-ben Gyulafehérvárt.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 462. l.

Gyulafehérvári Hetilap 1901. decz. 19.

Alsófehérvármegye Monographiája. Nagy-Enyed, 1901.

Dr. Reiner Zsigmond. Életrajz. A magyarigeni képviselő választás alkalmából. Bpest, (1902.) Fénynyom. arczk.

Minerva 1902. Bpest.

M. Könyvészet 1903.