Kezdőlap

Rell Lajos,

bölcseleti doktor, ág. ev. főgymnasiumi tanár, Rell Soma, ág. ev, tanító (Petényi Salamonnak unokaöcscse) és Hackenberger Mária fia, szül. 1874. okt. 14. Zoboron (Nógrádm.); a gymnasiumot Losonczon és Szarvason végezte; 1893-ban iratkozott be a bpesti egyetem bölcseleti karára s ott maradt az 1896-1897. iskolai év végeig. Tagja volt a br. Eötvös-kollegiumnak s 1896-1897-ben elnöke a bölcselet-hallgatók segítő-egyesületének. Budapesten avatták fel 1898-ban bölcseletdoktorrá. 1897-ben nevelőnek mint Bethlen Ödön gróf családjához Kolozsvárra; ugyanakkor gyakorló tanár is volt a kolozsvári ev. ref. kollegiumban. 1898-ban a békéscsabai ág. ev. Rudolf-főgymnasiumhoz választották meg tanárnak, hol jelenleg is működik. Tanári oklevelet a magyar és latin nyelvből és irodalomból 1901-ben Budapesten szerzett. Titkára a békéscsabai múzeumegyletnek, jegyzője a békésmegyei függetlenségi pártnak és a b.-csabai nőegyletnek.

Czikkei a Szarvas czímű lapban (1893. A szabadságharcz ereklyemúzeum helye, első pályadíjat nyert czikke); a Szarvas és Vidékében (1893. Régi módi tánczok); a békés-csabai ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1899. Erzsébet 1837-98., Kirándulás Fiuméba, 1901. Nevelésügyünk néhány akadálya, 1903. A debreczeni torna-verseny); a Békésmegyei Közlönyben (1899. A költő halála: Petőfiről, 1901. A pessimista, 1902. Kossuth Lajos, 1903. Rákóczi a népköltészetben, Balog István költészete, 1905. A magyar diák, egy monographia részlete); a b.-csabai múzeum-egyesület Évkönyvében (1901. A pogány magyarok műveltsége); a békésmegyei Függetlenségben (1905. A feminizmushoz, Rózsaszinű babonák és politikai czikkek); a Karácsonyi könyvben (1905. Régi módi utazások: diák, katona, vándorlólegény. Több költeményeket, szépirodalmi és társadalmi czikkeket is írt még a békésmegyei lapokba többnyire álnév alatt.

Munkája: Latin szók a magyar népnyelvben. Kolozsvár, 1898. (Ism. Nyelvtud. Közlemények, Egyet. Philol. Közlöny 1899., M. Nyelvőr 1900.).

Szerkesztette a budapesti magyar kir. tudomány-egyetemi bölcsészethallgatók segély-egyesületének Évkönyvét az 1895-96. évről.

Vajda Emil Névkönyve 36. l.

A békéscsabai ág. ev. főgymnasium Értesítője 1901. 61., 1904. 19. l. és önéletrajzi adatok.