Kezdőlap

Répászky József,

kassai apátkanonok, szül. 1828. márcz. 5. Krompachon (Szepesm.) szegény polgári szülőktől; tanulását későn kezdte s abban megakasztotta a szabadságharcz, melyben mint honvéd-hadnagy részt vett. A harcz elmultával hosszas bujdosás után a kassai papnövendékek közé lépett; a theologiára a pesti központi papnevelőbe küldetett. 1855. febr. 11. pappá szentelték és Kassán segédlelkész, 1856-ban Péchy Manó gróf gyermekeinek nevelője, 1859. a kassai főgymnasium tanára lett; a magyar irodalmat, mennyiségtant és természettant tanította. 1860-73-ig lelkészkedett, két évig Bodókőváralján és 11 évig Enyiczkén, Kassa mellett. 1873-ban püspöke a kassai papnevelő intézetbe a dogmatika tanárának hívta meg. 1875-től zsinati vizsgáló s 1878-tól szentszéki tanácsos volt. Az 1876. képviselőválasztások alkalmával a kassai kerületben képviselőnek lépett fel a Sennyei Pál báró által vezetett jobb ellenzéki pártnak programmjával, de kisebbségben maradt. 1881-ben a kassai székeskáptalan kanonokjának neveztetett ki s ezután is tanított még három évig. 1883-ban a sóvári apátságot nyerte. 1884 után székesegyházi főesperes és püspöki helyettes lett sat. Meghalt 1897. szept. 5. Kassán.

Czikke az Új M. Sionban (1876. A pantheizmus rendszerei és a zsinat, négy közlés); gyűjteményes kiadásokban jelentek meg szent beszédei.

Munkái:

1. Szent László és iskolai társulati emlény, melyet kedves hívei számára a lelkipásztorsági gondok rózsáiból fűzött. Kassa, 1862.

2. Emlékbeszéd bodókő-váraljai gr. Péchy Manó családi sírkápolnájának egyházi felavatása alkalmával. U. ott, 1862.

3. Mluvnica. U. ott, 1869. (Magyar nyelvtan tótok számára).

4. Általános dogmatika. Eger, 1878-80. Két kötet.

5. Egyházi beszéd, melyet Szt.-István első apostoli magyar király nemzeti ünnepén 1879. aug. 20. a budai cs. kir. várőrség templomában mondott. Kassa, 1879.

6. Részletes dogmatika. I. kötet. Eger, 1883. (Több nem jelent meg).

Szerkesztette a Katholikus Világ cz. egyházirodalmi havi folyóiratot 1874-től másfél évig.

Némethy Lajos, Dícsbeszédek. Bpest, 1881. 44. l.

Petrik Könyvészete.

M. Sion 1891. 707. l.

Violet Gyula Emlékkönyve. Kassa, 1893. 220., 225., 233. l.

1897: Sárosmegyei Közlöny 38. sz., Abauj-Kassai Közlöny 37. sz. Budapesti Hírlap 251. sz. (Neve hibásan van Répánszkynak írva). Vasárnapi Ujság 37. sz. (Nekr.).