Kezdőlap

Révész Bálint,

ev. ref. püspök, kir. tanácsos, R. János és Simon Mária fia, szül. 1816. jan. 16. Debreczenben; ugyanott tanult és 1832-ben lépett a felsőbb osztályba (subscribált); 1842. márcz. 1-től szept. 1-ig főiskolai senior volt. 1842-ben a gyakorlati theologia tanszékére választatván, több egyházban készült gyakorlati lelkészi teendőkre, így Lőcsén, hol a német nyelvet is elsajátította, Szoboszlón és Hajdú-Böszörményben; majd külföldre ment és néhány német egyetemet látogatott meg. Külföldi tanulmányútja után, 1844. évi november hó 5-én foglalta el Debreczenben tanári állását, melyről 1855. szeptemberben debreczeni lelkészségre ment át. Mint kitűnő szónok 1856. októberben a tiszántúli egyházkerületnek főjegyzője, 1861. aug. 16. a debreczeni egyházmegye esperese, 1871. április 3-án pedig püspök lett. Később kir. tanácsosi czímet kapott és a főrendiházba is bejutott hivatalánál fogva. Tagja volt az egyetemes konventeknek és a debreczeni zsinatnak, valamint a protestáns irodalmi társaság választmányának. Püspöki hivataloskodásának ideje alatt végeztetett be a debreczeni főiskola megkezdett kiegészítése, a jogi szakban 3 új tanszék állíttatott, a tanító-képző rendeztetett, állandó igazgatóval láttatott el és hét tanári szék szerveztetett és az intézet mellé gyakorlóiskola állíttatott. Az alkotmányozó zsinat körül is érdemei vannak. Meghalt 1891. okt. 8. Debreczenben.

Czikkei a Prot. Népkönyvtárban (III. 1857. Fésős András tiszántúli ref. egyházker. főjegyző és debreczeni lelkipásztor emléke); a M. Prot. Figyelmezőben (II. 1871. A tiszántúliak válasza a franczia református hitrokonok zsinati meghívó levelére 1871. okt. 10. Debreczen); a debreczeni ref. főgymnasium Értesítőjében (1878. beiktató beszéde); a Czelder által szerk. Lelkészi tárban (1881. néhány alkalmi beszéde).

Munkái:

1. Vasárnapi, innepi és alkalmai imádságok templomi használatra. Debreczen, 1847. (2. kiadás. U. ott, 1854. 3. átnézett kiadás. U. ott, 1864., 4. átn. k. 1881., 6. k. 1900. kiadja Csiky Lajos).

2. Köznapi imádságok templomi használatra. U. ott, 1850. (2. kiadás. 1861. 3. kiadás. 1880. U. ott).

3. Isten az én szivemnek kősziklája. Imakönyv protestáns keresztyének számára. Ugyanott, 1851. (2. kiadás: Imakönyv... cz. Ugyanott, 1852. és 1864., 3. kiadás 1883., 4. k. 1891. 5. kiadás 1902. U. ott.)

4. Egyházszertartási beszédek. U. ott, 1853. (2. bőv. kiadás, sajtó alá rendezte Csiky Lajos. U. ott, 1889. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 39. sz.)

5. Néh. bárczai Bárczay Zsuzsánna k. a. emléke halotti beszédben. U. ott, 1855.

6. Gyászünnepély Szoboszlai Pap István emlékének... 1855. aug. 16. U. ott, 1855. (Balog Péter gyászbeszédével együtt.)

7. Gyászbeszédek és imák, mellyekben néh. Mező-Szentgyörgyi Matkovich Albert Rhédei Anna aszszonynak korán elhalt kedves férje boldogult koporsójának az eddigi sirból, a bánatos özvegy által építtetett uj sirboltba áttétele megható ünnepélyén a női szeretet nagyságát és halhatatlanság hitének valódiságát felmutatta... U. ott, 1855. (Szatmári Pap Sámuel Keserv-ima cz. munkájával együtt.)

8. Gyászünnepély, mely tartatott néh. borosjenői id. Tisza Lajos urnak temetése alkalmával Geszten 1856. aug. 26. napján. U. ott, 1857. (Balogh Péterrel együtt.)

9. Széki gr. Teleki László emlékezete. Alkalmi beszéd. U. ott, 1861.

10. Halotti egyházi beszéd Tisza Lajos özvegye, Teleki Juliánna grófnő végtisztessége alkalmával. U. ott, 1863.

11. Halotti beszéd Váradi Szabó János felett Debreczenben 1864. márcz. 14. U. ott, 1864.

12. Imakönyv prot. keresztyének számára, magánhasználatra. U. ott, 1865. (3. kiadás. U. ott, 1884.)

13. Halotti ima és elmélkedés Illésy János gyászünnepélye alkalmával. U. ott, 1867.

14. Halotti imádságok. U. ott, 1892.

15. Halotti és alkalmi imádságok. U. ott, 1892.

16. Orácziók és halotti egyházi beszédek. U. ott, 1893.

17. Ünnepi és évszaki egyházi beszédek. U. ott, 1893.

18. Ünnepi, évszaki és alkalmi egyházi beszédek. U. ott, 1893.

19. Halotti egyházi beszédek és alkalmazások. U. ott, 1894. (Életrajzával. A halála után megjelent köteteket «R. B. hátrahagyott irodalmi művei» gyűjtőczímmel, sajtó alá rendezte és kiadta Csiky Lajos.)

Kiadta Lakatos József (Debreczen 1854-1855. két füzet) és Szoboszlai Pap István (Debreczen 1856-57.) prédikáczióit.

Szerkesztette az Egyházi Könyvtár a magyar ref. vallású nép számára, 1858-1860-ban 8 füzetét Debreczenben.

Arczképe: olajfestés Barabástól a debreczeni ev. ref. kollegium könyvtárában.

Vasárnapi Ujság 1857. 2. sz. arczk., 1871. 25. sz. arczk., 1891. 42. sz. arczk.

Danielik, Magyar írók II. 267. l.

Csokonai-Album 1861. 228. l.

Ország Tükre 1864. 16. sz. arczk. (Marastoni.)

Prot. Képes Naptár 1869. 35. l. arczk.

Hazánk és a Külföld 1871. 18. sz. arczk.

Református Naptár 1873. 27. l. arczk.

Balogh Ferencz, A magyar prot. egyháztörténet irodalma. Debreczen, 1879. 73. l.

Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1882. 29. l.

Borsodmegyei Lapok 1884. 36. sz.

Uj M. Athenás 338. l.

Téli Ujság 1888. 1. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Sturm Albert, Uj Országgyűlési Almanach. Bpest, 1888. 43. l

M. Könyvészet 1888-89., 1892-95., 1901., 1902.

Kiszlingstein Könyvészete.

1891: Reformátusok Lapja 42. sz., Nagybánya és Vidéke 47. sz. (Gergely Károly), Debreczen 1891. okt. 9. rendk. sz. arczk., Debreceni Prot. Lap. 380. l.; Budapesti Hirlap 277. sz.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 522. l.

Zoványi Jenő, Theologiai ismeretek Tára III. 147. l. és Bakóczy János jegyzései a debreczeni ev. ref. főiskola anyakönyvéből.