Kezdőlap

Roller Mátyás,

polgári iskolai igazgató, szül. 1840. szept. 13. Ürömben (Pestm.); iskoláit Váczon kezdte, Budán folytatta s 1856-ban már mint segédtanító működött Nagy-Kovácsiban. 1857-ben tanítói oklevelet nyert; ezután Budaőrsön hat évig tanítóskodott. 1863-ban elhagyta állását és 1864-ben beiratkozott a polytechnikumra, melyen sok nélkülözéssel és még nagyobb szorgalommal tisztén önerejéből a gépészmérnöki tanfolyamot végezve, 1868-ban oklevelet nyert és azonnal kinevezték ugyanoda tanársegédnek; ezen állását csak 1870-ben hagyta el, midőn a fővárosi tanács igazgatónak választotta meg a VI. kerület egyik elemi iskolájában megnyilt első polgári iskolához. 1884-ben a vezetése alatt levő polgári iskola mellé fölállították a középkereskedelmi iskolát; 1885-ben megnyilt a alsófokú kereskedelmi iskola is. 1891-ben a fővárosi tanács Rollert bízta meg, hogy a fővárosban levő összes alsófokú kereskedelmi iskolaköteles tanulókat nyilvántartsa, ugyanezen évben az Eötvös-alap (melynek egyik alapítója volt) pénztárnokságával is őt bízták meg. Tanársegédi ideje alatt csillagászattal is foglalkozott. Egyik idevágó értekezését az akadémiában olvasták fel, megjelent az Astronomische Nachrichten cz. szaklapban. 1871-ben kormánysegélylyel beutazta Németországot a polgári iskolák tanulmányozása végett. 1873. Schenzl Guido meteorologiai intézeti igazgatóval beutazta az ÉNy-i felföldet, a föld delejes viszonyainak felvétele végett. Tagja volt a fővárosi bizottságnak. Meghalt 1898. nov. 8. Budapesten.

Czikkei az Akadémiai Értesítőben (1870. A bolygók befolyásairól az üstökösök járására, A naprendszer tovamozdulásáról az üstökös pályákból itélve); a Természettudom. Közlönyben (1870. A Wolga-folyam jégviszonyai, vízállása és az erdő-irtások, 1872. Az évi középhőmérséklet és a halálozások); a Pallas Nagy Lexikonba a mértékekről szóló czikkeket írta.

Munkái:

1. A métermérték a háztartásban és kereskedésben. Táblázatok a régi mértékeknek az új mértékekre való átváltoztatására. Iparosok és kereskedők, de különösen a háztartás szükségleteinek tekintetbevételével. Bpest, 1875. (2. bőv. kiadás. 1876., 3. bőv. k. 1890. U. ott. Németül. U. ott, 1875.)

2. Könyvviteltan. Polgári iskolák számára. I. rész. Egyszerű könyvvitel. U. ott, 1876. (Wittinger Jánossal együtt. 2. átdolg. kiadás, rövid váltóismével, polgári iskolák és rokonintézetek számára. U. ott, 1882., 3. jav. kiadás. U. ott, 1886.)

3. Alkalmazott geometria, polgári iskolák és rokon intézetek számára. U. ott, 1880.

4. Egyszerű könyvviteltan és rövid váltóisme. Iparosok, ipar- és ismétlő iskolák számára. U. ott, 1883.

5. Üzlettervek és feladványok a könyvvitel tanításához. U. ott, 1890.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1889-90.

Paedagogiai Zsebnaptár VII. évf. 1893. 172. l. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 625., XVIII. 514. l., II. Pótkötet 1904. 534. l.

Budapesti Hirlap 1898. 310., 312. sz.