Kezdőlap

Sándor János (csikszentmihályi)

volt főispán és országgyűlési képviselő, id. S. János nagybirtokos, kir. ítélőtáblai biró és nagyajtai Lázár Emilia fia, szül. 1860, nov. 14. Marosvásárhelyt. A gymnasiumi tanulmányoknak szülővárosában való elvégzése és az érettséginek az ottani főgymnasiumban való letétele után előbb katonai pályára készült a bécsi katonai műszaki akadémián, majd szülei kívánságára jogot végzett s államvizsgát tett a budapesti egyetemen; később külföldi tanulmányútra kelt, különösen a gyakorlati közigazgatás megismerése czéljából. Az önkéntesi évet a bpesti 2. sz. huszárezrednél leszolgálván, tartalékos hadnagy lett. A közigazgatás szolgálatába 1882-ben lépett, mint közigazgatási gyakornok Maros-Tordamegyében; majd 1883-ban Torda-Aranyos vármegyében szolgabiró, később ugyanitt főispáni titkár lett. 1889-ben ugyancsak Torda-Aranyos-megyében alispánnak választották meg. 1891-ben Kis-Küküllő vármegye főispánjává neveztetett ki, mely minőségben 1902. tavaszáig szolgált. Időközben előbb ideiglenes minőségben Maros-Tordamegye és Marosvásárhely város főispáni teendőit is teljesítette, majd 1901-ben véglegesen e törvényhatóságok főispánjává is kineveztetett. 12 éves főispáni működése idején törvényhatóságainak társadalmi, közgazdasági és kulturális életében mint vezető tényező nagy tevékenységet fejtett ki. Széll Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter a belügyminiszteriumban szervezett kodifikáló-osztály kültagjává nevezte ki, mely minőségben az összes közigazgatási reformok előkészítésében állandóan részt vett. Ugyancsak a Széll-kormány idején a földmívelési miniszterium által fölállított székelyföldi kirendeltség vezetésével is megbizatott. Az erdélyi róm. kath. status igazgatótanácsának tagja. 1903. nov. 14. a belügyminiszterium politikai államtitkárává neveztetett ki. Ő felsége tíz éves főispáni működésének betöltése alkalmával (1902.) a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Neje Tisza Anna, gróf Tisza István testvére. Az 1901-1905. országgyűlésen a nagyszöllősi kerületet képviselte. Az 1905. általános választások alkalmával úgy a nagyszőllősi, mint a marosvásárhelyi I. kerület képviselőjévé választotta.

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1905. 377. l.