Kezdőlap

Scheuthauer Gusztáv,

orvosdoktor, egyetemi tanár, szül. 1832. márczius 11. Tőke-Terebesen (Zemplénm.); gymnasiumi tanulmányainak befejezése után szent Benedek-rendi papnövendék lett, de alig egy év mulva kilépett és orvosi tanulmányokhoz fogott, melyeket a bécsi egyetemen elvégzett, mire 1861-ben orvosdoktorrá avattatott. Még szigorló korában, 1860-ban második segéd lett Rokitansky mellett, öt év mulva pedig első segéddé választatott és e minőségben mint helyettes törvényszéki bonczoló is működött. Ezen időben az élet- és kórszövettanból már nagyon látogatott magán előadásokat tartott, a 60-as években pedig magántanári képesítésért folyamodott a bécsi egyetemen, a mit a szóbeli értekezlet elengedésével meg is kapott. 1870-ben a brünni országos közkórház bonczolójává neveztetett ki; de ezen minőségben nem működött sokáig, mert előkelő magyarországi ismerőseinek biztatására még ugyanazon évben kérvényt nyujtott be Eötvös József báró akkori vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben szolgálatát hazájának felajánlja és rendkívüli tanárrá kineveztetését kéri. A pesti egyetem orvosi karának ajánló felterjesztésére 1870-ben csakugyan ki is neveztetett a pesti egyetemhez a kórszövettan rendkívüli tanárává. 1871-ben a szt. Rókus-kórház bonczolója és egyúttal törvényszéki bonczoló is lett. 1873-ban Arányi nyugdíjaztatásakor a kórboncztani tanszék helyettesítésével bizták meg, alig egy év mulva pedig a kórboncztan rendes tanára lett. Emlékezetes a tisza-eszlári pörben való szereplése. Meghalt 1894. jan. 28. szívszélütés következtében Budapesten.

Czikkei az Allgem. Wiener Mediz. Zeitungban (1865. Janiceps asymmetros, Gastrodidymus exomphalus, Vaginalcysten und Tubrovarialcysten, Tumor cavernosus, Hirnhautverknöcherung; Verjauchen, den Uterus durchbrechender Polyp; 1871. Combination rudimentärer Schlüsselbeine mit Anomalien des Schädels beim erwachsenen Menschen, 1877. Echinococcus multilocularis); a Wochenblatt der k. k. Gesellsch. der Aerzteben (Wien, 1867. Zunahme der Taenia medio canellata, Abnahme der Taenia solium in Wien, Feststellung eines von einem Kinde in Salzburg abgegangenen Bandwurmes als Taenia ellyptica, Ursachen der Drehung der Ovarialcysten); az Ausweis des k. k. allg. Krankenhauses für die Jahre 1864-1867. cz. munkában (Resultate der im Leichenhofe des k. k. allgem. Krankenhauses in Wien vorenommenen Obductionen); az Orvosi Hetilapban (1873-74. Adatok a Cyclops fejlődéséhez, Grosswald Ágostonnal együtt, Tumor fibroplasticus Leberti, Utasítás a törvényszéki boncznokok számára, Adatok a kórboncztan casuisticájához, A természettudományok viszonya a bölcsészethez, különös tekintettel az agyboncztan újabb vívmányaira, Ünnepi beszéd a budapesti kir. orvosegyletben; 1883. Aphorismák a nyíregyházi végtárgyalás orvosi része fölött); a Pester mediz.-chirurgische Presseben (1871-72. Aus den Vorträgen des Prof. Sch. über pathologische Anatomie, 1874. Eine neue Theorie der Doppelmissbildungen, 1877. Ein Fall von Hermaphroditismus spurius); az Archiv für Kinderheilkundeban (1878. Käsig zerfallende Heerde in der Leber eines 4-jährigen Knaben, bewirkt durch Spulwürmer der Lebergallengänge); a Virchow Archivjában (1881. Bd. 85. Beiträg zur Erklärung des Papyrus Ebers, des hermetischen Buches über die Arzneimittel der alten Aegypter); a M. orvosi Archivumban (1893. Lefűződött tüdődarabból fejlődött daganat). Mint az Eulenburg-féle «Real-Encyclopaedie der Heilkunde» munkatársa írta ebbe a Macrocephalia, Microcephalia, Gliom, Neurom, Neubildung, Perlgeschwülst cz. czikkeket. Mint a Biogr. Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten u. Völker munkatársa írta a magyar orvosokról és orvostanárokról szóló részt.

Munkái:

1. Bericht über die Ergebnisse der Leichenuntersuchungen, welche an der von Hofrath Prof. C. Rokitansky geleiteten pathologisch-anatomischen Anstalt im Jahre 1864 angestellt wurden. Wien, 1865.

2. Elméleti kórboncztan. Előadásai után kiadja Fodor János. Bpest, 1878. (Kőnyomat).

3. Emlékbeszéd Rokitansky felett a budapesti kir. orvosegyletben. U. ott, 1879.

4. Der Germanicus des Lonore ein Archimedes. Wien und Leipzig, 1881.

5. Elméleti kórboncztan, egyetemi előadásai nyomán jegyzette Rothmann. Bpest, 1882. Két rész. (Kőnyomat).

Szinnyei Könyvészete és Repertoriuma. III.

Budapester Hygienische Zeitung 1892. 23. sz. arczk.

Hőgyes Endre Emlékkönyve. Bpest, 1896. 194. l. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 938. l.

Vasárnapi Ujság 1904. 5., 6. sz. arczk.

Budapesti Hirlap 1904. 29. sz.