Kezdőlap

Schönwisner István,

bölcseleti doktor, egyetemi tanár és könyvtárnok, szül. 1738. decz. 15. Eperjesen (Sárosm.) 1756. nov. 3. lépett a Jézus-társaság rendjébe. Miután felsőbb tanulmányait Nagyszombatban bevégezte, Bécsben a rend növendékeinek és a Theresianum tanulóinak több évig praefektusa volt. A rend feloszlatása (1773) után 1778-ban bölcseleti doktorrá avatták és 1777. ápr. 7. a budai egyetemi könyvtár másodőre, 1780-ban az egyetemen a régészet tanára lett; 1782-ben dékánná, 1795-ben egyetemi rectorrá választották; 1802. pedig irodalmi érdemeinek elismeréseül termovai apáttá és nagyváradi kanonokká neveztetett ki, a bölcseleti karnak pedig seniora és 1794-től az egyetemi könyvtár igazgatója volt. Miután még megünnepelte Pesten áldozó papságának félszázados jubileumát, Nagyváradra költözött, a hol három héttel azután 1818. szept. 26. meghalt. Az egyetemen Schwandtner Márton tanár tartott fölötte 1820. emlékbeszédet.

Czikkei a Windisch-féle Ungarisches és Neuungrisches Magazinban (III. 1. 1783. Abhandlung über einige römische Meilensäulen, welche bei dem Dorfe Promontorium entdecket worden, 3. Versuch einer Auflösung der unter der siebenten Nummer im ersten Stücke des dritten Bandes deises Magazins aufgeworfenen Preisfrage, rézm. IV. 1. 1791-1792. Einige zu Nagy-Reötze befindliche Alterthümer, Neues ung. Magazin I. Das Chapische adeliche Diplom); a Shedius, Zeitschrift von und für Ungernben (I. 3. 1802. Ueber die ungrischen Blechmünzen); latin odája van az: Odae honoribus Mariae Theresiae... Tyrnaviae. 1679. cz. munkában.

Munkái:

1. De ruderibus Laconici Caldariique romani et nonnullis aliis monumentis in solo Budensi partim hoc primum anno 1778. repertis, partim nondum vulgatis liber unicus. Budae, 3. rézm. táblával. (Ism. M. Könyvház III. 1783.)

2. Commentarius geographicus In romanorum iter per Pannoniae ripam a Tauruno in Gallias ad leg. XXX. usque, ut illud in Antonini itinerario postremis Wesselingi curis edito discribitur, commentarius geographicus, occasione repertarum columellarum milliarium concinnatus. Pars prior. A Tauruno Lauriacum. Accedit in fine partis alterius sylloge nonnullorum inscriptionum Pannoniae, hucusque ineditarum cum notis et animadversionibus. U. ott, 1780. (Ism. M. Könyvház I. 1783.)

3. Itineris Tauruno ad leg. XXX. et commentarii geographici pars II. Sive Lauriaco ad leg. XXX. Accedunt selecti lapides literati Pannoniae romanae, speciatim qui ad eiusdem ripam reperti sunt. Cum explicatione et animadversionibus. U. ott, 1781.

4. Ode in laudem balnei Sarisapiensis, Quadriburgium dicti, honoribus Dni Antonii L. B. Sandor de Szlavnicza dicata. U. ott, 1783. (Ism. M. Könyvház I. 1783., Sándor István M. Könyvesház IX. 1808. 130. l.).

5. Antiquitatum et historiae Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem. Pestini, 1791. 21 rézm. táblával.

6. Adventui principum Josephi archiducis, et regni Hungariae palatini, et Alexandrae Pavlovnae principis caesareae. Budae, 1800.

7. Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus. U. ott, 1801. XIX. rézm. tábl. (Ism. M. Könyvház XIX. 1800. 190. l.; Annalen der Literatur 1804. 54., 55. sz.)

8. Catalogus numorum Hungariae & Transilvaniae instituti nationali Szécsenyiani. Pestini, 1810. Három rész. (Ism. Annalen der Literatur 1812. III. 76. sz.)

9. Appendix ad catalogum numorum Hungariae et Transilvaniae instituti nationali Széchényiani. U. ott, 1810.

10. Compendium antiquittum graecarum. Ad usum primae humanitatis scholae in regiis per Hungariam adnexasque provincias gymnasiis. Budae, 1814., 1815., 1818., 1820., 1821.

11. Compendium antiquitatum romanarum. Ad usum secundae humanitatis scholae in regiis per Hungariam adnexasque provincias gymnasiis. U. ott, 1825.

Kézirati munkái: Adversaria. 1818. (Incipit anno 1785. Az egyetemi könyvtár történetére vonatkozó jegyzetek), ívrét; Collectanea historica universitatis regiae scientiarum Hungaricae, ívrét 209 levél. (Az egyetemi könyvtár történetére vonatkozó oklevelek, jegyzetek); Inventarium musei antiquitatum ac rerum reriorum, itemque numophylacii (in bibliotheca regia scientiarum universitatis) conscriptum Budae... mense Nov. a. 1780. continuatum usque ad a. 1817. Ivrét 363 lap; Nummi consulares sive familiarum Romanarum argentei et aënei, Ivrét; Compendium Eckhelianae doctrinae numorum veterum, 4rét 163 és 66 lap. Catalogus numorum, qui sunt in Musaeo illustrissimi domini Andreae Semsey de eadem... Conscriptus anno 1803. 4rét 62 levél.

Nevét Schönwisnernek, Schönviesnernek és Schoenvisnernek is írják.

Jegye: St. Sch. (az Ungr. Magazinban).

Göttingischer Gelehrter Anzeiger 1779., 1785., 1792.

Magyar Könyvház VII. 1795. 287. l.

Katona, Historia-Critica XLI. 630. l.

Erneuerte vaterländische Blätter. Wien, 1818. Intelligenzblatt 60. sz., 1819. 240. l. és 1820. 34. sz.

Tudományos Gyűjtemény 1817. IV. 141., 1818. XI. 124. l.

Magyar Kurir 1818. II. 32. sz.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1818. 51. l.

Pressburger Zeitung 1818. 51., 1820. 39. sz.

Fejér, Historia Academiae. Budae, 1835. 186. l.

National-Encyclopädie Wien, 1836. IV. 581. l.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem rectorai és cancellárjai, Pest, 1856. 19. l. és A budapesti egyetem története. Bpest, 1880.

Stoeger, Scriptores 319. lap.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.

M. Sion 1892. 390. l.

Irodalomtörténeti Közlemények VI. 1896. 430. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 857. l.