Kezdőlap

Schreier Norbert,

theologiai doktor, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1744. ápr. 29. Belovitzon (Morvaország); 1767. okt. 11. Kecskeméten lépett a rendbe, a hol két évig növendékpap volt és a második évben tanított is. A bölcseleti és theologiai tanulmányokat Nyitrán sajátította el. Alapos ismeretei és zenei tudása miatt kedvelt egyéniség volt; Gusztinyi János nyitrai püspök udvarába hívta és házi káplánjának tette meg, miután 1773-ban áldozópappá szentelték; tizenegy évig volt a püspök mellett, ekkor rendje Kolozsvárra helyezte, a hol az akadémián hat évig tanította a bölcseletet. Midőn a theologiai doktoratust letette, ismét Nyitrára küldték, hol 1794-96-ig a keleti nyelvek és szentírás tanára volt; ekkor Selmeczbányára küldték előljárói; a hol rektor és igazgató volt 1803-ig; ekkor Nyitrára került és ismét theologiai tanár volt 1809-ig. Érdemei elismeréseül assistenssé is tették. Élete vége felé a háborús körülmények miatt a rendházat elhagyni volt kénytelen; egy ideig a Ferenczrendieknél húzódott meg, majd Berényi Zsigmond grófnál vonta meg magát, míg végre Nyérre ment Sipeky özvegy úrnőhöz, a hol 1811. okt. 24. meghalt.

Munkái:

1. De sensu communi dissertatio logicometaphysica. Viennae. 1778.

2. Carmen, quo Rev. Dno Joanni Bapt. Brésztyenszky de Eadem, hactenus cathedralis ecclesiae Nittriensis canonico, promotionem ad canonicatum actualem gratulatum veteranus cultor... anno 1797. mense Julio. Tyrnaviae.

3. Carmen, quod, dum Excell. ac. Illustr. Dn. Josephus e Comitibus Csáky de Keresztszegh, perpetuus terrae Scepusiensis etc. solenni ritu supremum comitem provinciae Nittriensis inauguraret dnum comitem Josephum Erdődy de Monyorókerék montis Claudii et comitatus Varasdinensis perpetuu comitem, antea inclyti comitatus Posegani supremum comitem, Nitriae 18. kalendas Februarii anno 1798. Posonii.

4. Praecepta Salomonis ad Juventutem... 1802. Hangjegyekkel. (A szegedi rendházban).

5. Carmen. Exc. ac Rev. Dno Francisco Xav. Fuchs, hactenus episcopo Nitriensi, dum ad capessendas dignitates archiepiscopi Agriensis, et supremi, ac perpetui comitis ii. comitatuum Hevesiensis etc. Nitria discederet, oblatum anno 1804. Tyrnaviae.

6. Methodica grammaticae hebraceae institutio. Quam in usum auditorum theologiae conscripsit. Pesthini, 1804.

7. Cantilena de abolito sub Josepho II. imperatore et jam jam colapso claustro Camaldulensium in Monte Zobor...

Több zenedarabja kéziratban (a kecskeméti rendház könyvtárában).

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II. 636. l.

Szőllősy Károly, A szerzetes rendek. Arad, 1878. II. 108. l.

Csősz Imre, A kegyesrendiek Nyitrán 515. l.

Petrik Bibliogr.

Rulla. Liber Suffragiorum (Kézirat a bpesti rendházban) és Német Károly kecskeméti tanár szives közlése.