Kezdőlap

Schweitzer József,

kalocsai prépost-kanonok, szül. 1828. szept. 12. Tolnán; fölszenteltetett 1853. aug. 2-án; azután segédlelkész volt, 1859. theologiai tanár Kalocsán és a növendékpapok lelkiatyja, 1886. szentszéki vizsgáló, 1878. ülnök, 1880. czímzetes kanonok, 1888. semináriumi rektor és az elaggott papok idősb mestere, 1887. valóságos kanonok, 1889. garabi apát, 1899. bécsi prépost, 1901. óta pápai praelátus.

Munkái:

1. Katholikus hit- és erkölcstani védértekezletek. Kalocsa, 1903. Két kötet.

2. Az emberi természet fejlődési elméletének kérdése. U. ott, 1904.

3. A legszentebb oltárszentség. Az eredendő bűn káros következményeinek ellengyógyszere. U. ott, 1904.

Schematismus Cleri Colocensis et Bácsiensis 1906. 171. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.