Kezdőlap

Simon Máté,

theologiai doktor, róm. kath. plébános, szül. 1743-ban Bodonyhelyt (Győrm.); papi pályára lépve, előbb szent Pál-rendi szerzetes volt. 1763. okt. 24. tette le a fogadalmat s e rendben 25 évet töltött tanítva; 1767. ápr. 8-án felszenteltetett és 1768. aug. 19. theologiai doktor lett. 1772. Diós-Győrött segédlelkész, 1774. Tüskevárt, hol a rend plébániát bírt, szintén lelkész, 1779. a székesfejérvári iskolában hitszónok, 1780. a pécsi rendházban hittanár volt. A szerzet eltöröltetése után pécsmegyei pap lett és 1788. kárászi (Baranyam.) plébános. 1796. Pécsett a papnövendékek tanára és szentszéki ülnök is volt. A maga idejében híres egyházi szónok volt, ki műveit népies modorban írta. Mint egyházmegyei könyvtárnok halt meg 1818. aug. 20. Pécsett.

Munkái:

Úr-napi prédikátzió, mellyben meg mutattatik miként adgya Krisztus az ő szent testét és vérét az oltári szentségekben. Mondatott 1772. Diós-Győrött. Pécs, 1794.

Applausus honori et venerationi Dni Ignatii Nagy de Séllye protoepiscopi Alba Regalensis dicatus. Quem dum is Albam-Regalem ingrederetur, poetis Albensibus immixtus cecinit. Pestini (1776).

Supplementum ad dissertationem historico-criticam clar. Georgii Pray de dextra S. Stephani primi Hungariae regis cum historia monasterii Sz. Job, ubi olim sacra haec dextra asservabatur; concinnatum ex collectaneis Joachimi Kollarits, auctore ... U. ott, 1787. Nyolcz rézm.

A káromkodásról tíz prédikátziók, mellyeket mondott és kiadott. U. ott, 1795.

Micsoda a pap? Meg mutattatott ... Midőn Kajdacsy Mihály úr első miséjét az Istennek a pétsi püspöki templomban bé mutatta 1797. U. ott.

Beszéd a religiónak három rendbéli ellenségi ellen, melly mondatott Szekszárdon 1795-dikben a templom ünnepén, úgy-mint Krisztus urunk mennybe menetele napján. Kinyomtattatott pedig és osztogattatott Tiszt. Szluha György által. Vácz, 1799.

Különös tárgyakról való prédikátziók, úgymint a tántzról. Az isten-félők boldogságáról. Az oltári szentségről. A penitentziáról. Melyeket külömb esztendőkben mondott, most pedig egész esztendőre fel-osztván, a lelkek hasznáért együtt ki-adott. U. ott, 1800. (Egyes részek ezen önálló czímek alatt: A tánczbéli mulatságról tíz prédikátziók, melyeket ... Kárászi plébániában mondott ... Az isten-félőknek mind ezen a világon, mind a másikon-való boldogságokról húsz prédikátziók ...; Az oltári szentségekről tizen-hat prédikátziók ...; A penitentziáról nyoltz prédikátziók ... U. ott. 1800. Megelőzőleg ezek mind külön jöttek forgalomba.)

Propempticon. Quo Illustr. ac Rev. Dno Francisco Szányi episcopo rosnaviensi ad suam sedem ter faustum iter vovet clerus, populusque peucinus. U. ott, 1801. (Költemény.)

Boldogasszonyról XXXX prédikátziók; mellyeket külömb helyeken és üdőkben mondott, most pedig többek kérésére a lelkek hasznáért a titkok rende szerént egygyütt kiadott... Hozzá adatik Szent Annáról, Joákimról és Józsefről egynehány dicsérő beszéd. U. ott, 1801. (Ism. Annalen, Wien, 1805.)

Az Úr Krisztusról egynéhány prédikátziók, mellyeket külömb helyeken és esztendőkben mondott,most pedig a lelkek hasznáért a titkok rendbe szerént egygyütt kiadott ... Hozzá-adattatnak a szentség imádásáról, Jézus szívéről, Úr színe-változásáról, sz. kereszt feltalálásáról és fel-magasztalásáról egynéhány prédikátziók. U. ott, 1802. (Ism. Annalen, Wien, 1805.)

Mitsoda a templom? Megmutatta ... midőn 1802-dikben a szekszárdi új templomnak első kövét nagy ünnepléssel le-tenné ... Keszthelyi György pétsi kanonok úr. U. ott, 1803.

Böjti prédikátziók V esztendőkre; mellyeket külömb helyeken és időkben mondott, most pedig többek kérésére a lelkek hasznáért együtt kiadott. U. ott, 1804.

Carmen quo Ill. ac Rev. Dno Josepho Király de Ó-Gyalla episcopo Quinque-Ecclesiensi in solemni ad suam ecclesiam ingressu applauditur. Anno 1808. Quinque-Ecclesiis.

Tóbiás élete, a mint a sz. írásban a sz. lélek ihletéséből megiratott, minden sorsbéli embereknek lelki épületére üdvösséges erköltsi taníttással megtoldva, újra ki-adatott. Pest, 1814.

Tudom. Gyűjtemény 1818. X. 122. l., 1822. I. 83. l.

Haas Mihály, Baranyamegye 345. l.

Danielik, M. Irók II. 281. l.

Brüsztle, Recensio. quinque-Ecclesiae, 1874. I. 235. l.

Karcsú Arzén, Vácz nyomdájának története. Vácz, 1875. 10., 13., 14. l.

Új M. Sion 1876. 27. l., 1892. 629. l.

Petrik Bibliogr.

Esztergom és Vidéke 1891. 52. sz.