Kezdőlap

Sipos Pál,

ref. lelkész és tanár, szül. 1759. okt. 16. Nagyenyeden (Alsó-Fehér-megye) polgári szülőktől; tanult a nagyenyedi ref. főiskolában, majd a göttingai és frankfurti egyetemen. Midőn Frankfurtból visszatért, nevelő volt br. Naláczi Józsefnek József fiánál Bábolnán, majd gr. Teleki József koronaőr hasonnevű fiánál, végre gróf Teleki József erdélyi udvari kanczellár Ferencz fiánál Bécsben; 1783. okt. a szászvárosi collegiumnak rectora, 1798. nov. 25. rector professora lett; innét 1805-ben a sárospataki ref. főiskolához hivatott meg a természettan és mennyiségtan tanárának; nov. 12-én foglalta el tanári székét. Ismeretes volt mint költő, még inkább mint egyházi szónok; egyik mennyiségtani műveért a berlini tudós társaság aranyéremmel tüntette ki. Sárospataki tanárkodása idején Kazinczy Ferenczczel szoros baráti viszonyban élt, ki őt hol személyesen, hol leveleivel sűrűn meglátogatta s vele később is egész haláláig sűrű levelezésben állt. (Fizetése: 510 frt, 20 mérő rozs, 5 mérő búza, 5 hordó bor, két szekér széna és szabad lakás.) Mint tanár gyenge sikerrel működött, ezért tanári állását 1810. a Szászváros közelében fekvő Tordos lelkészi állomásával cserélte fel; aug. 6-án búcsút mondott az iskolától. Erdélyben Dönrenteivel, Buczy Emillel és Pataki Miklóssal egy irodalmi társaság alapításán fáradozott. Ő találta fel az isometer mathematikai eszközt a mechanikusok számára a körívek közvetlen összehasonlítása végett; melyért Berlinben a kir. tudom. akadémia megjutalmazta. Meghalt 1816. szept. 15. nőtlenül Szászvároson, hova utazott volt.

Költeményei a M. Kurirban (1797. II. 50. sz. Gróf iktári Bethlen Susánna gr. Teleki Sámuel élete párja hamvai tiszteletére, 1798. II. 42. sz. Gróf Teleki Domokos emlékezetére, 1810. V. Toldalék: Pax et hymen, Kazinczy F. Levelezése VII. k. 575. 1. is megjelent); az Erdélyi Múzeumban (Kolozsvár, 1815-16. II. és V-dik füzet: költemények); a Felsőmagyarországi Minervában (1826. 9. füzet és a Hunyadban 1882. 45. sz. Nagy-barcsai Barcsai Ábrahám árnyékához írt versek); még a «Nemzeti dal»-a is említve van, mely nyomtatásban is megjelent és széltében énekelték. Közölve vannak költeményei a Kazinczy Ferencz Levelezése (XI. kötetében Psyche Ideálja, Metamorphosis, Álom, Moreau).

Munkái:

Venustól Minervának önként által engedett arany alma. Az az Mélt. gróf Széki Teleki László urfi mint vőlegény és Mélt. gróf Teleki Mária kisasszony mint meny-asszony fényes menyegzőjöknek alkalmatosságával készíttetett magyar versek, meljekben együgyű tiszteletét bé ajánlani kivánta Szirákon 1778. eszt. Sz. Mihály havának 8. napján. Pest.

Viro summe vener. Jo. Isaaco Ludov. Causse... praeceptori ad cineres usque colendo deplorati herois memoriam pie colenti lungentique hoc carmen recitatum in devotissimi gratissimique animi signum. 27. April 1793. Francofurti ad Viadrum.

Méltgs gróf Kis-Rhédei Rhédei Ádám urfi, Méltsgs. gróf Széki Teleki Mária kis-asszony mint vőlegény és menyasszony ő Nagyságoknak ajánlja 1795. sz. Mihály hav. 14. napján. Bécs. (Költ.)

Beschreibung und Anwendung eines mathematischen Instruments für die Mechaniker, zur unmittelbaren Vergleichung der Circulbogen. Mit 7 Kupfertafeln. (Berlin, 1796. Akadémiai értekezések közt 4rét 30 old.)

Halotti beszéd a keresztyén gazdai hivatalról, néhai... Kóji Komáromy György urnak... végső tiszteletére. A Tiszán innen lévő...superintendentziának rendeléséhez képest magyar nyelven készítette és a s.-pataki ref. templomban elmondotta...Szent Jakab havának 12. napján 1807. eszt. Kassa.

Specimen novae tabulae trigonometricae ad compendium systematicae constructionis reductae. Posonii, 1807. Tábla rajzzal.

Halotti beszéd, a keresztyén vallásnak erejéről. Néh. tiszt. Porkoláb István úrnak végső tisztességtételére készítette és elmondta, 1809. eszt. Sárospatakon 1809.

Az épségben megtartatott... melyet néhai...gróf toroczkó-szt.-györgyi Thoroczkay Terézia úr asszonynak, mélt. báró Naláczy József élete kedves párjának koporsóba tétele felett Bőjtmás hava 15. 1816. a bábolnai udvarház palotáján tartott. Kolozsvár, 1816.

Levelei Kazinczy Ferenczhez összesen 38 (Kazinczy Ferencz levelezése 1806. július 14-től 1816-ig IV.-XIV. köteteiben).

Kéziratban: Discursiones philosophicae e lucubrationibus hybernis 1813.; Der Gang der Religion im Fortschritte der Zeit philosophisch betrachtet; Summarische Deduction der menschlichen Bestimmung 1814.

N. Annalen der Literatur 1809. I. Intelligenzblatt 158. l., 1810. III. 327. l.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 121. l.

Századunk 1845. 19. sz. (Rumy.)

Szinnyei Könyvészete.

Kazinczy Ferencz Levelei Sipos Pálhoz 1806-1816. Lipcse, 1846., Erdélyi levelek és Magyar Pantheon. (Abafi, Nemzeti Könyvtár XII., XXXVI.)

Vasárnapi Ujság 1875. 5. sz.

Gyulai Lajos Naplótöredékei (1815-34). kiadta Kuun Géza gr. Bpest, 1875. 59-61. l.

Koncz József, Marosvásárhelyi evang. ref. kollégium története. Marosvásárhely, 1884. 235., 253., 254. l.

Sárospataki lapok 1890. 21. sz.

Erdélyi Múzeum 1891. 337., 345. l.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1892. 26. sz.

Petrik Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona XV. 9. l.

Kazinczy Ferencz levelezése IV-XIV.

Zemplén vármegye. Bpest, 1906. 266. l. (Magyarország vármegyéi.)