Kezdőlap

Stromp László

ev. theologiai tanár, szül. 1860. febr. 27. Rozsnyón (Gömörm.); tanult Rozsnyón és a középiskolai tanfolyam befejezése után 1878. a budapesti egyetemen jogásznak iratkozott be, de bölcseletet is tanult és egy éves önkéntes is volt. 1881. Pozsonyba ment, hol az evang. theologiát hallgatta. 1885. papjelölti vizsgát tett;a a hallei egyetemen két szemesztert töltött; hospitált Lipcsében, Berlinben és Jénában. 1887. Pozsonyba került az evang. theologiai akadémiához magántanárnak. 1894. rendkívüli, 1896-tól a bölcselet és neveléstan rendes tanára volt a theologiai akadémián Pozsonyban, hol 1907. máj. 12. meghalt. A pozsonyi Kossuth Lajos-kör ügyvezető elnöke is volt.

Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1886. A hallei magyar könyvtár. A rozsnyói egyház 100 éves jubileuma, 1897. Apróságok Melanchtonról); a Prot. Szemlében (1897. Emlékezés Melanchton Fülöpre, 1898. A philosophia a protestáns theologiában, Apáczai Cseri János, 1899. Schleiermacher beszédei a vallásról, 1900. A vallás eredő forrása, Comenius sárospataki beköszöntője); a Prot. Estékben (Orosháza I. II. k. 1897., 1899. A régi Egyptom vallása, Sokrates, Költözés más világba); az Ev. Egyház és Iskolában (1899. Sokrates); az Athenaeumban (1901. Rousseau ethikája és paedagogiája); a Budapesti Szemlében (1902. Könyvism., 1903. CXV. k. A nő eszménye és a modern dráma); több czikket írt A Mi Otthonunk cz. hetilapba, melynek egyik szerkesztője volt.

Munkái:

1. Somogyi Péter fogsága. Kép a protestantismusnak Oláh Miklós esztergomi érsek alatt szenvedett üldöztetése idejéből. Pozsony, 1891. (Ism. Prot. Közlöny 11. sz.)

2. A János-evangelium világnézete. Bpest, 1891.

3. A vágsellyei iskolamester. Pozsony, 1894.

4. II. Pilarik István élete. Bpest, 1895. (Különny. a Prot. Szemle 1894. évf.-ból.)

5. A millenniumi imák a Pöstyén fürdőben tartott istentiszteleten. Pozsony, 1896.

6. Praeceptor Germaniae, neveléstörténeti tanulmány a Melanchton-jubileum alkalmából. U. ott, 1897. (Különny. a Prot. Szemléből.)

7. Apáczai Cseri János mint paedagogus. Neveléstörténeti tanulmány. U. ott, 1898. (Különny. az Athenaeumból. Ism. Prot. Szemle 1898. Revue Critique 1898. 43. sz.)

8. Gusztáv Adolf élete. Dr. Kaiser Pál lipcsei lelkész munkája alapján. U. ott, 1899.

9. Konfirmácziói oktatásügyünk reformjához. Pozsony, 1899.

10. Magyar protestáns történeti adattár. Kiadja a m. prot. irod. társaság II-IV. Bpest, 1903-1905.

11. Apáczai Cseri László, egy csángó fiú története. U. ott, 1905. (Egyházunk Nagyjai II.)

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 602. I. II. Pótkötet. 1904. 621. l.

Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára 232. l.

M. Könyvészet 1902., 1904., 1905.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesti Hirlap 1907. 114. sz. (Nekr.)

Pressburger Zeitung 1907. Abendblatt (Nekr.)