Kezdőlap

Szabó János (váradi)

a salétrom termelés nyug. főfelügyelője, szül. 1783. aug. 27. Szilvás-Ujfaluban (Zemplénm.), kiképeztetését Sárospatakon kapta, hol a gymnasiumi és akadémiai tanfolyamokat tanulta s 1807. bevégezte. Vay Miklós báró tábornok gyermekei mellé nevelőnek ment és ez év őszén kiküldték a heidelbergi egyetemre s azután 1810. Pestalozzihoz Yverdonba, hogy ott a nagy mester mellett annak elemi nevelés- és tanításmódját elsajátítsa. 1811. nyarán visszatért hazájába és nevelői működéséhez fogott. Mint nevelő tanítványai számára maga dolgozta ki Pestalozzi elvei szerint az egyes tárgyak vezérfonalait. 1816-ban tanítványait a felsőbb tudományok hallgatása végett Pestre hozta. 1822. az ifjú Vayak bevégezték az egyetemi pályát és nevelőjükkel Magyar- és Lengyelországban utazgattak, két évet pedig a bécsi polytechnikumon töltöttek. 1824-ben Vay tábornok halálával Sz. megvált növendékeitől (Vay Miklós és Lajos báróktól) és 1826. Bártfai Szabó Erzsébetet feleségül vette. 1830-ban Debreczenben nyert alkalmazást mint a cs. k. salétromgyár felügyelője; a lentzburgi tudós-társaságnak is tagja volt. A debreczeni főiskola paedagogiai tanszékére szóló meghívást nem fogadta el. Meghalt 1864. márcz. 12. Debreczenben.

Költeménye van a Hasznos Mulatságokban (1817. Pestalozzi); czikkei a Nevelési Emléklapokban (Pest, I. 1845. Pestalozzi elemi tanításmódjának rövid vázlata, III. IV. 1847. A köznép tanítóiról, V. 1848. Mimódon lehetne nálunk a köznép oskoláit egyszersmind szorgalom-tanodákká tenni?)

Munkái:

1. Descriptio persici imperii ex Strabonis tum ex aliorum auctorum cum illo comparatorum fide composita. Heidelbergae, 1810.

2. A hazabeli kisebb oskoláknak jobb lábra állításokról, nevezetesen hogy kellene azokat a szorgalom (industrialis) oskolákkal egybe-kötni. Különös tekintettel a protestánsok oskoláira készítette. Pest, 1817.

Vasárnapi Ujság 1865. 3. sz. arczk.

Protestáns Képes Naptár 1865. 60. l.

Kiss Áron Adalékok: Bpest, 1874. 102. l. és a M. Népiskolai tanítás története. Bpest, 1881. 149., 257., 443. l.

Néptanítók Lapja, 1879. 13., 14. sz. (Jakab Elek).

Ungar. Volksschule 1879. 11. sz.

Uj M. Athenás 367. l.

Paed. Plutarch I. 1886. Arczk.

Petrik Bibliogr.

Bökényi Dániel, Pestalozzi első magyar tanítványa. Székfoglaló 1905. máj. 21., 22. Pápán. Hely n. és gyászjelentés.