Kezdőlap

Szabolcska Mihály

ref. lelkész, a m. tudom. Akadémia lev. tagja, a Kisfaludy-Társaság tagja, szül. 1862. Ó-Kécskén (Pestm.); hét éves kora óta a kécskei síkságon lakott, honnét szegénysorsú szülei Kecskemétre vitték a gymnasiumba, később Szarvasra; a theologiára Debreczenbe ment, hol pályadíjakból és legácziókból élt. Utóbb főmunkatársa lett a Debreczen-Nagyváradi Értesítőnek; az iskola seniora is volt. Mint végzett theologus két évig (1890-92) Genfben és Párisban hallgatott theologiai és irodalomtörténeti tárgyakat. Onnét hazaküldött költeményei országos feltűnést keltvén, alig jött haza, 1892 őszén Felfaluban megválasztották lelkésznek; 1899. jan. óta Temesvárt lelkész. A Kisfaludy-Társaság 1899. febr. 1. választotta tagjai sorába; a magy. tudom. Akadémia pedig 1908. ápr. 30. levelezőtagjának.

Első költeményei 1890-ben jelentek meg a Fővárosi Lapokban; azóta gyakran közli lyrai költeményeit a folyóiratokban, évkönyvekben, szépirodalmi közlönyökben és politikai napilapokban is.

Munkái:

1. Időtöltésül. Debreczen, 1890. (Prózai dolgozatok).

2. Költemények. U. ott, 1891. (2. kiadás. Bpest, 1897. Ism. Vasárnapi Ujság 1896. 52. sz. 3. k. 1905. U. ott).

3. Hangulatok. Költemények. Bpest, 1894. (2. kiadás. U. ott, 1898. Ism. 1894. (2. kiadás. U. ott, 1898. Ism. 1894: Bud. Szemle 78. k., Nemzet 55., Nyugotmagyarországi Híradó 55. sz., Főv. Lapok 49., P. Napló 66., Őrálló 16., 18., Délm. Közlöny 39., Vasárnapi Ujság 7., «Jókai» 9., Budapesti Hírlap 121., Egyetértés 63., Hazánk 216., 1899: Bud. Szemle 98. k., Kolozsvári Lapok 13., Vasárnapi Újság 12. sz.).

4. A mai napról Szász-Régen, 1894. (Költemények).

5. Ujabb versek. Bpest, 1898. (Ism. 1897: Vasárnapi Ujság 52. sz., Pol. Heti Szemle 52., 1898: M. Kritika 18., M. Szemle 8., Erdélyi Múzeum).

6. Versek. U. ott, 1898. (Magyar Könyvtár 34.).

7. Szabad órák. Költemények. Bpest, 1901. (Ism. 1900: Vasárnapi Ujság 50., Új Idők 51., Délmagyarországi Közlöny 294., Új M. Szemle, 1901: Budapesti Szemle 105. k., Tájékoztató 4., M. Kritika IV. 3., Főv. Lapok 3., Közérdek 28. sz.).

8. Áhitat és szeretet, vallásos és családias költemények. U. ott, 1905. (Prot. Irodalmi Társaság, Házi Könyvtára III. Ism. Vasárnapi Ujság 44. sz., M. Szemle 1903. 10. sz.).

9. Csendes dalok. Bpest, 1904. (Ism. Vasárnapi Ujság 48., 1905: Bud. Szemle. Figyelő).

10. A magam ösvényén. Bpest, 1907. (Költemények. Ism. Vasárnapi Ujság 51. sz., Budapesti Hírlap 303. sz.).

Szerkesztette az Arany János-Társaság Könyvei. Szépirodalmi és szépműtani Közleményei cz. évkönyv I., II. kötetét Temesvárt 1904 és 1905-ben Szentkláray Jenővel együtt).

Fővárosi Lapok 1891. 6., 8. sz.

Vasárnapi Ujság 1891. 49. sz. arczk.

Kolozsvár 1894. 259. sz.

Pallas Nagy Lexikona XV. 354., XVIII. 611. l.

Máramaros 1898. 5. sz.

Délmagyarországi Közlöny 1898. 294. sz.

Ellenzék 1899. 270. sz.

Közérdek 1899. 13. sz.

Eperjesi Lapok 1899. 37., 38. sz.

M. Könyvészet 1900., 1902., 1904., 1905.

Ujvidéki áll. polg. fiuiskola Értesítője 1905.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.