Kezdőlap

Szalay Sámuel

ref. superintendens, szül. 1712-ben; iskoláit Sárospatakon végezte. 1744. Rimaszombatban rektor lett; a honnét nemsokára külföldre ment; 1748 végén visszatért és egyideig Tályán (valószínűleg születése helyén) tartózkodott, a honnét Rimaszombatba hivatott meg lelkésznek; azonban 1749. jan. 3. a miskolczi ref. egyház hívta meg az iskola vezetésére; ezt fogadta el. Tanári hivatalát 1761. márcz. 18-ig folytatta, a midőn ugyanott lelkésznek választatott. 1770. júl. 1. az egyházkerület superintendensévé választotta s ezen hivatalát 1792. júl. 12. történt haláláig viselte.

Munkája: Isten hajlékaihoz való menetelre a hívő léleknek buzgó szorgalmatossága... a báji ujonnan épült templom felszentelésekor 1784. mindszent hava 10. Pest, 1786.

Levele Kazinczy Ferenczhez, Miskolcz 1787. aug. 8. (Kazinczy F. Levelezése Bpest, 1890. I. 412. l.)

M. Hirmondó 1780. I. 815. l.

M. Kurir 1792. I. 28. sz.

Novi Annales 1793. II. 48.

Petrik Bibliogr.

Kovács Gábor, A miskolczi ref. főgymnasium története. Miskolcz, 1885. 114. l.