Kezdőlap

Szeberényi Gusztáv

theologiai doktor, evang. püspök, előbbinek unokatestvére, szül. 1816. okt. 8. Kochanóczon (Trencsénm.), hol atyja dr. Sz. János lelkész volt, a ki 1819. Selmeczbányára hivatván tót lelkésznek, fia is ott végezte középiskoláit; a nyári szünidők alatt Szecsődön sajátította el a magyar nyelvet; a család körében a társalgási nyelv német volt. A selmeczi lyceumban a Homokay Pál által alapított magyar egyletnek is tagja volt. 1835-től Pozsonyban folytatta tanulását; honnét a theol. tanfolyam bevégzése után 1838. külföldre ment és máj. 11. a jenai egyetem hallgatói közé lépett. 1840. tért vissza hazájába, hol szintén három évi nevelősködés után 1843 elején atyja mellett káplán s még ez évben egyházasmaróti lelkész lett. Innét 1853. jún. Békés-Csabára ment hasonló állásra, hol 1867 elején a békési egyházmegye esperessé, 1872. pedig a bányai kerület püspökké választotta. 1870. a bécsi theol. fakultástól tb. theol. doktori czímet kapott. Meghalt 1890. aug. 19. Békés-Csabán.

Munkái:

1. Truchlořeč... Gyula, 1858. Gyászbeszéd Szemián Pál Benjamin felett.) Gyula, 1858.

2. Kázeň... U. ott, 1858. (Prédikáczió az 1857. advent második vasárnapján).

3. Agenda. Pest, 1867. (Tótul).

4. Truchlořeč... Pest, 1868. (Gyászbeszéd Hawiar Dániel temetésén. Győry Vilmos magyar és Haan Lajos tót beszédével együtt).

5. Konfirmácziói tanítás. Bpest, 1876. (Tótul).

6. Luther kis kátéja. U. ott, 1876. (Baltík Frigyessel, tótul).

7. Kézi agenda (Magyar, magyar-tót és magyar-német-tót kiadásban, 2. átdolg. kiadás Petrovics Soma által sajtó alá rendezve).

8. Szeberényi János... superintendens. U. ott, 1877. («Nagypapok életrajzá»-ban, melyet többekkel együtt írt. Ism. Századok. 1878).

9. Predigt am Sarge des Julius Petz. U. ott, 1882.

Egybeállította «Az ág. h. ev. zsinat számára... elkészített Munkálatok»-at (1874); kiadta id. Szeberényi János «Vezérfonal a konfirmálandók oktatásában» cz. művét; dolgozott a Haan által szerkesztett Énekeskönyv 3. kiadásába.

Nevét Szeberini-nek is írta.

Néptanítók Könyve 1855.

Vasárnapi Ujság 1872. 33. sz. arczk., 1890. 34. sz. (Nekr.).

Prot. Naptár 1874. 33. sz. arczk.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Kiszlingstein Könyvészete.

Prot. Egyh. és Iskolai Lap. U. ott, 1890. 34. sz.

Egyetértés 1890. 229. sz.

Händel Vilmos, Emléklapok. Bpest, 1830.

Pallas Nagy Lexikona, XV. 477. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 261. l.