Kezdőlap

Szeberényi Lajos Zsigmond

ev. lelkész, Sz. Gusztáv ev. püspök és Dihányi Maximiliána fia, szül. 1859. nov. 4. Békés-Csabán; az algymnasiumot szülővárosában, a felsőt Selmeczen, Nagy-Szebenben és Szarvason, a theologiát Pozsonyban és Berlinben (egy évig) végezte. 1882-ben atyja mellett segédlelkész volt. 1883. a tót-aradáczi, 1890. a békés-csabai ev. egyház választotta meg lelkészének. 1906. nov. 21. ünnepelte papi működésének negyedszázados évfordulóját, mint pestmegyei ág. ev. főesperes és egyházkerületi főjegyző, Fóthon.

Czikkeket írt a pozsonyi Evang. Egyház és Iskola cz. lapba (1885-87.).

Munkái:

1. Nazarenismus. Bpest, 1888. (A nazarenusok története és hitelvei).

2. Luther Márton élete. U. ott, 1889. (A Luther-társaság pályadíját nyerte).

3. Utazásom a külföldön. Békés-Csaba, 1899. (Németországban és Dániában szerzett tapasztalatai. Ism. Prot. Szemle).

4. A földmívelő munkások földszerzését előmozdító törvény Dániában. U. ott, 1905. (Ism. Vasárnapi Ujság 33. sz.).

5. Gondolatok és elmélkedések a Csipkay-féle javaslat felett. U. ott, 1906.

6. Modern boszorkánypörök. Válasz Veres József adataira. U. ott, 1907.

7. A parasztok helyzete Magyarországon. 1907. (Ism. Vasárnapi Ujság 21. sz., Budapesti Szemle CXXXIII.).

8. A keresztény egyház történetének vezérfonala írta dr. Kielsen Frigyes, dán eredetiből ford. Bpest, 1907. (Ism. Vas. Ujs. 46. sz.).

Szerkeszti és kiadja az Evangelikus Egyházi Szemlét 1895 óta B.-Csabán.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. III. 263. l.

Corvina 1907. 12. sz.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesti Hirlap 1906. 328. sz.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.