Kezdőlap

Szeder Fábián (János)

szent Benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1784. jún. 24. Érsekujvárt; tanult 1793-tól szülővárosában, majd Komáromban; 1797. Esztergomban a költészetet Révay Miklós, a szónoklatot 1798-ban Kulcsár István alatt tanulta; 1800-tól a bölcseleti tanfolyamot a pozsonyi akadémián hallgatta. 1802. Esztergomba írnoki, 1803. Nagyszombatban gazdasági hivatalt viselt. 1803. nov. 5. Pannonhalmán a Szent Benedek-rendbe lépett. Theologiai tanulmányait Győrött és Pannonhalmán végezte s 1808. aug. 23. fölszenteltetett. Gymnasiumi tanár volt 1808-11. Esztergomban a szónoklati, 1811-12. Győrött a költészeti osztályban, 1812-13. u. ott gymnasiumi igazgató, 1813-16. ugyanaz volt Sopronban, 1816-17. hitszónok Dömölkön, 1817-19. házfőnök és gymnasiumi igazgató Győrött, 1819-24. Nagyszombatban, 1824-26. Komáromban, 1826-30. Esztergomban, 1830-32. Pannonhalmán a rend III. évi bölcselethallgatóinak a nevelés-, aesthetika-, oklevéltan és tanmódszer tanára volt; mi közben a pénz-, ásvány- és régiséggyűjteményeknek elrendezésével foglalkozott. 1831. febr. 17. a m. tudom. Akadémia levelező tagjának választotta, melyről azonban hat év mulva (1837) lemondott. 1832. Pannonhalmán levéltárnokká s 1838. könyvtárnokká neveztetett ki. 1823. vették fel társul a római arkádiai társaságba, kik közt Ilissia Amintas nevet viselt. Méltánylást aratott a főmonostor tövében elterülő kert ritka ízlésű átalakításával. Különös gondot fordított az eperfák tenyésztésére; és ezért a helytartótanácstól meg is jutalmaztatott. 1841-től a rend füssi jószágát kormányozta, hol 1859. decz. 13. meghalt.

Számos czikk, értekezés, elbeszélés, vígjáték, költemény jelent meg tőle a következő hirlapokban, folyóiratokban és évkönyvekben: Aurora, Szépliteraturai Ajándék, Koszorú, Hasznos Mulatságok, Kedveskedő, Uránia, Felsőmagyarországi Minerva, Tudományos Gyűjtemény, (1819. VI., 1821. XI., 1823. X., 1824. I., 1825. I., 1826. I., X. 1827. VII., 1828. II., XI., 1829. V., 1835. II., 1841. XI.), Regélő, Felsőmagyarországi Minerva (1829. II.), Egyházi Tár. (I. 1832. Az esztergomi érseki új templom rajzzal).

Munkái:

1. Öröm dal, melyet Ft. Fejer György úrnak, midőn a győri kir. tud. kerületben az iskolák és tudományok főigazgatását elkezdette, bemutatott a győri kir. főgymnasium Sz. Iván hav. 1818. (Győr).

2. Ode dicata a gymnasio r. Jaurinensi ord. S. Benedicti U. ott. 1819.

3. A katholikusok tanítása a protestantismusra nézve... Ford. németből. Nagyszombat, 1820. (Ism. Egyh. Értekezések 1821.).

4. Válogatott darabok, melyek néhány jeles honi munkákból a magyar olvasást kedvelő ifjúság számára szedettek ki. U. ott, 1821.

5. Ázael halála, avagy Dina elragadtatása. Dugát D. P. után. Pest, 1826.

6. Kisded köszöntő zsebkönyv az ifjúság számára... Esztergom, 1827. (2. kiadás. U. ott, 1829.).

7. Nepomuk Szent Jánoshoz való ájtatosság. U. ott, 1829.

8. Örömének, melyet Ő Em... Rudnay Sándor úrnak átnyújtottak, midőn a szentséges római anyaszentegyház Cardinálissága jelességeinek átvétele után Bécsből jan. 1829. Esztergomban szerencsésen megérkeznék. U. ott, 1829.

9. Örömvers, melyet mélt. és főt. Kováts Tamás úrnak, Pannonia hegyén lévő Sz. Mártonyi főmonostor főapátjának, midőn fényes székébe beiktattatnék, tiszteletére készített. U. ott.

Szerkesztette az Uránia nemzeti almanachot új esztendei ajándékul 1828-33. évekre Esztergomban.

Kéziratban maradt művei a pannonhalmi könyvtárban: Magyar-latin-német szótár, 2 rét 1066 lap; Melyek a magyar nyelvben a tiszta gyökök? 4 rét 125 lap; Magyar grammatika, 4 rét 310 lap, nehány színmű, oklevéltan, széptan, egyházi beszédek és hat rendbeli szakkatalogus a pannonhalmi könyvtár példányairól.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 599. l.

Budapesti Hirlap 1860. I. 4. sz. (Nekr.).

Figyelő V. VI.

Scriptores Ord. S. Benedicti 473. l.

Zelliger Alajos, Esztergomvármegyei irók. Bpest, 1888. 218. l.

Petrik, Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona XV. 494. l.

Irodalomtörténeti Közlemények IX. 471-485. l. (Levelek Horvát István, Kazinczy, Szalay László és Döbrenteitől Sz.-hez 1819-38.).

M. Nyelvőr 1906.