Kezdőlap

Szemere Miklós (szemerei)

cs. és kir. kamarás, országgyűlési képviselő, Sz. István és oroszlánosi Töröss Mária fia, szül. 1856. ápr. 21. Azaron (Zemplénm.); tanulmányait a bécsi Tereziánumban, majd Budapesten, Genfben, Kolozsvárt, Londonban és Oxfordban végezte. Budapesti egyetemi hallgató korában tagja volt annak a diákküldöttségnek, a mely 1876-ban Abdul Kerim basának a magyar ifjúság díszkardját vitte. Tanulmányainak befejezése után a diplomatiai pályára lépett és azon tíz évig működött a monarchia párisi, pétervári és római nagykövetségeinél. Midőn a diplomatiai pályától visszavonult, közgazdasági ügyekben keletre utazott. Most állandóan Budapesten lakik s az itteni előkelő társaságban vezérszerepet visz. Ő elevenítette fel a Wesselényi vívókört. Több röpiratával közfeltűnést keltett. 1897-ben ő mondotta a nemzeti kaszinó Széchenyi-banquetjén a pohárköszöntőt, a mely közbeszéd tárgya volt. Az 1896. általános választásnál a krassói választókerületben lépett fel, de az ellenfél erőszakoskodása láttára visszalépett és a politikai életben nem szerepelt, hanem majdnem kizárólag lótenyésztéssel foglalkozott. Hires magyar versenyistálló tulajdonos. 1903 óta Puszta Szent-Lőrinczen lövőháza áll, melyben nagy czéllövő versenyeket rendez. 1901. a tasnádi kerület választotta képviselőnek szabadelvű programmal. A szabadelvű pártból 1904 végén kilépett és a disszidensekhez csatlakozott. 1905-ben az időközi választáskor és az 1906. általános választások alkalmával a köbölkúti kerület mandátumát nyerte el. Az alkotmánypárt híve. Tagja a véderő bizottságnak. Bírja a Medzsidije, Szent Lázár és Szent Móricz rendeket.

Czikke a P. Naplóban (1891. decz. 6. Egy régi barátról. Sz. és gróf Eszterházy Kálmán látogatása Abdul Hamid szultánnál).

Munkái:

1. Fair play. Bpest, 1896. (Röpirat).

2. Fiatal véreim. U. ott, 1897.

3. Széchenyi pohárköszöntő. U. ott, 1897.

4. Ideál. U. ott, 1898. (Előszó. Szabadkőmívesség. Sajtó. Judaizmus. Szoczializmus).

5. Négy országgyűlési beszéd. U. ott, 1902. (Homstead. Az ifjúság nevelése. Ujságíró iskola. Honvédelmi nevelés. Németül: U. ott, 1902).

6. Országgyűlési beszéd a hadseregről 1903. febr. 27. U. ott. (Németül. U. ott).

7. A fenséges uralkodóház figyelmébe. U. ott, 1903.

8. Az osztrák-magyar-görög konvencioról. Interpellácio a delegációban 1903. decz. 15. U. ott.

9. A hármas szövetségről. (Beszéd a delegációban 1904. márcz. 6.). U. ott. (Németül és francziául is).

10. Pohárköszöntő. (Gróf Eszterházy Ferenczre és Kisfaludy Sándorra Tatán, 1904. márcz. 6.). U. ott.

11. Civillista és politika. U. ott, 1904.

12. Sántha Dezső pártelnökhöz Tasnádon. (Nyílt levél a szabadelvű pártból való kilépéséről 1904.) U. ott.

13. A széki kerület választó polgáraihoz. U. ott, 1905. jan. 12.

14. Ave Caesar. U. ott, 1906. (Különny. a Pesti Hírlapból. Németül: U. ott. 1906).

15. Szózat a köbölkuti kerület választóihoz. U. ott, 1906. márcz. 5.

16. Tények logikája. U. ott, 1906. márcz. 25. U. ott, 1906.

17. Szózat a köbölkuti kerület választóihoz. U. ott, 1906. ápr. 15.

18. Pohárköszöntő. (Elmondotta franczia nyelven az általa a két delegációnak a bécsi Sacher-kertben adott díszlakomán 1906. jún. 15.). U. ott.

19. Felszólalások Bécsben. (A delegáczióban 1906.) U. ott.

20. Sürgős interpellácziója a sajtóügyben a miniszterelnökhöz 1906. okt. 10. U. ott, 1906.

21. Delegációban tartott beszéde a Balkánról 1906. dec. 21. U. ott. (Németül U. ott).

22. Szóimádás. Esztergom, 1907. szept. 1. (Röpirat).

23. Gr. Batthyányi Elemér érdemei. Bpest. (Beszéd a lovaregylet közgyűlésén 1907. decz. 14).

24. Külügyi beszéd a delegációban 1908. febr. 8. U. ott.

25. Hadügyi interpelláció a delegációban 1908. febr. 11. U. ott.

26. Tengerészeti beszéd a delegációban. 1908. febr. 14. U. ott. (Franciául is).

27. Lovaregyleti tagtársaimhoz! U. ott, 1908. ápr. 3. (Németül is).

Pallas Nagy Lexikona XV. 560. II. Pótlék 1904. 659. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 12. sz. arczk.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1906. 226. l.

M. Könyvészet 1902-1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Keresztények Lapja 1908. 18. sz. (Zarándy A. Gáspár).