Kezdőlap

Szent-Iványi Károly (szentiváni)

volt főispán, országgyűlési képviselő és a képviselőház elnöke, szül. 1802. Beszterczebányán; középiskolai tanulmányait magán nevelés utján és a pesti piaristáknál végezte, a törvénytudományokat pedig Sárospatakon a híres Kövytől hallgatta. Azután 22 éves korától fogva sajógömöri családi birtokán lakott és csakhamar a megyei közéletbe lépett. 1824. Zichy Ferencz főispán tiszt. jegyzővé nevezte ki, 1827. aljegyző, 1832. főjegyző, s 1836. a putnoki járásban főszolgabíró lett. A közbizalom 1839. és 1847. küldte a pozsonyi országgyűlésre. Gömör vármegye közgyűlésein is mindenkor a szabadelvűségnek volt tántoríthatatlan híve és szónoklataival vezérlője. Úgy az országgyűlésen is mindenkor a szabadelvű ellenzék soraiban foglalt előkelő helyet, s mint Deák Ferencz egyik leghívebb s legkedvesebb barátja s elvtársa szeplőtlen hazafisággal vett buzgó részt mindama eredmények fokozatos kivívásában, melyek végre az 1848. törvényekben találtak méltó kifejezést. 1848-ban Gömör vármegye főispánjává neveztetett ki, s 1849. Erdélyországba küldetett kormánybiztosnak. A szabadságharcz után állandóan Pestre tette át lakását, egyideig a közügyektől visszavonultan élt; de a felvirradás bekövetkeztével a jolsvai (Gömörm.) választókerület küldte az 1861. és 1865. országgyűlésre, midőn a képviselőház elnökévé választatott. 1872-ben teljesen visszavonult a közélettől, s főképen Deák F. és Kemény Zs. báró legbensőbb barátainak halála után kerülte a társaságot, és alig hagyta el lakását. Meghalt 1877. jan. 26. Budapesten.

Munkája: Országgyűlési beszéde 1861. máj. 22. Pest. (Andrássy Gyula gróf és Gorove István beszédeivel együtt. Magyarország 121. sz. melléklete).

Toldy István, A m. politikai szónoklat Kézikönyve (Pest, 1866) cz. munkája I. kötetébe szintén fölvette két beszédét: A szólásszabadságról 1839. és a felirati javaslatról 1861.

M. Hirlap 1851. 581. sz. (Haditörvényszéki itélet).

Családi Kör 1865. 50. sz. kőny. arczk.

Kákay Aranyos, Ujabb Fény- és Árnyképek. Pest, 1866.

Vasárnapi Ujság 1865. 49. sz. arczk., 1877. 5. sz. arczk.

Magyarország és a Nagyvilág 1866. 1. sz. arczk. 10., 1877. 5. sz. arczk.

Országgyűlési Emlékkönyv. Pest, 1866. 82. l. arczk.

Pesti Napló 1877. 26. sz. (Nekr.).

Petrik Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XV. 593. l. és gyászjelentés.