Kezdőlap

Szentpéteri Imre

bölcseleti doktor, állami főgymnasiumi tanár, szül. 1878. Közép-Palojtán (Hontm.); főiskolai tanulmányait Budapesten végezte mint a br. Eötvös József-collegium tagja. Állami segélylyel egy évi oklevél tanulmány-úton volt Német- és Francziaországban és ugyancsak államsegélylyel töltött félévet Olaszországban művészettörténeti és oklevéltani tanulmányokkal. 1901. bölcseletdoktorrá avatták. 1902-ben nyert tanári oklevelet. Jelenleg a lugosi állami főgymnasium tanára, hol a latin nyelvet és történelmet tanítja. Tagja a temesvári Arany János-társaságnak és a Történelmi társaságnak.

Czikkei a Századokban (1903. A veszprémi püspökség alapító levele, 1904. Az országos tanács 1401-ben, Két történetfilozófus, 1906. A történettudomány objectivitásának kritikája, 1908. Individualis és kollektiv történetírás); az Urániában (1904. Hamis oklevelekről.)

Munkái:

1. Az ujkor kezdete. Marosvásárhely, 1901. (Bölcseletdoktori értekezés).

2. Hédervári Imre 1447-i felmentőlevele. Bpest, 1902. (Különny. a Turulból).

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. és önéletrajzi adatok.