Kezdőlap

Szepsi Csombor Márton

ref. lelkész, szül. 1595. Szepsiben, a hol tanulni is kezdett. Innét 1607. Késmárka ment tanulni; azután 1611-től beutazta Erdélyt és két évig Nagy-Bányán tanult. Miután egy évet még a gönczi iskolában töltött, egy ideig telkibányai tanító volt. 1616. külföldre ment és Danzigban folytatta tanulmányait 1617 elejéig, a mikor tovább ment és Európa több országában tett másfélévi utazás után 1618. jún. 19. a straszburgi egyetemre iratkozott be. Innét is nemsokára távozott, s 1619. hazájába érve, előbb kassai iskolaigazgató, azután varannói lelkész s itt egyszersmind Nyári Ferencz nevelője lett. Már 1613. nem élt.

Munkái:

1. Europica Varietas, avagy Szepsi Czombor Mártonnak Lengyel, Mazur, Prúz, Dania, Frisia, Hollandia, Zelandia, Anglia, Gallia, Német és Cseh Országon, viszontag: Az Prussiai, Pomeraniai, Sueciai, Norvegiai, Frisiai, Zelandiai, Brittanniai Tengeren valo bujdosásában látot, hallot külömb külömb fele dolgoknak röuid le írása... Kassa, 1620.

2. Vdvari Schola. Melyben az Tekintetes és Nagysagos Vr Fiat Bedegj Nyari Ferenczet, az Tek. és Nagys. Bedegi Nyari Istvan Vramnak, mostan az Föls. Betthlen Gábornak Erdély országának Fejedelmének... Isten kedvét szüböl kévánnya, és alázatos szolgálattyát ajánlya. Minden szép erkölcsökre és magának ékessen való viselésére oktattya, taníttya igazgattya. Bártfa, 1623. (Sz. halála után nyomatott ki).

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 225., 236. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 280. l.