Kezdőlap

Szerdahelyi Gábor (nyitraszerdahelyi)

bölcseleti és theologiai doktor, beszterczebányai püspök, Sz. Imre és nagy-bossányi Bossány Anna fia, szül. 1742. okt. 16. Nyitra-Zerdahelyen; 1751. fölvétetett a pozsonyi szent Imre papnevelőházba, 1758-60. pedig a nagyszombati kollegiumban tanulta a bölcseletet, 1761-64. Rómában a theologiát és ugyanott 1765. pappá szentelték. 1766. Pesten volt segédlelkész, 1767. vadkerti plébános és alesperes; 1768. az esztergomi érseki helynökséghez titkárnak, majd irodaigazgatónak, 1771. febr. 11. esztergomi kanonoknak neveztetett ki. 1772. nyerte el a poroszlói apátságot és megbízatott a szent Istvánról nevezett papnevelő kormányzásával. 1774. a káptalani javak igazgatását ruházták rá; ugyanez évben lett a hétszemélyes tábla tagjává és curzolai cz. püspökké. 1780. váczi nagypréposttá, püspöki helyettessé neveztetett ki és 1781. nikopolisi püspökké szenteltetett fel. Végre 1800. aug. 16. a király beszterczebányai püspökké nevezte ki. Közel 60,000 frtnyi költséggel felépíttette a garamszentkereszti templomot; egy másik templomot Koszorin építtetett; Nyitra-Szerdahelyen már váczi nagyprépost korában emeltetett templomot; ő vetette meg alapját a szentkereszti püspöki könyvtárnak. Meghalt 1813. okt. 5.

Munkái:

1. Oratio ad Suam Majestatem Caesareo-Regiam in comitiva amplae Deputationis... dicta Viennae Die 5-ta Sept. A. 1795... Pestini, 1795.

2. Summa pastoralis officii ex institutione parochi, olim praeconis verbi Dei P. Pauli Segneri S. J. extracta, ac ad usus cleri dioecesis Neosoliensis recusa et textibus scripturae sententiis p. p. ecclesiasticisque constitutionibus adaucta et illustrata, Vacii, 1801.

3. Statuta ecclesiastica Dioec. Neosol. Neosolii, 1802.

4. Ceremoniae Missae solemnis. U. ott, 1805.

5. Sermo... occasione adapesti neo-erecti seminarii cleri junioris, habitus Neosolii VIII. Dec. A. 1807. U. ott.

6. Sermo occasione consecr. Ecclesiae S. Crucis Neosol. Schemnicii, 1811.

Katona szerint országgyűlési beszédeit (1790-91. és 1795), úgyszintén De Tolerantia Christiana és De bonis ecclesiasticis cz. műveit névtelenül adta ki. Levelezéseit, melyek a beszterczebányai könyvtárban vannak, Ipolyi Arnold szándékozott kiadni.

Schematismus Historicus. Neosolii, 1876. 23-33. l. (Neve Zedahelyinek írva).

Zelliger Alajos Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 572. l. (Neve Zerdahelyi).

Kollányi Ferencz, Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 381. l.