Kezdőlap

Szurmay Sándor

m. kir. honvédalezredes, szül. 1860. decz. 19. Német-Bogsánban (Krassó-Szörénym.); Szegeden végezte az alreáliskolát, majd megszakítván tanulmányait a szab. osztrák-magyar államvasut-társaság szolgálatába lépett, melynél mint gyakornok, később mint hivatalnok volt alkalmazva. 1882. a katonai pályára lépett a lugosi 18. honv. zászlóaljhoz és elvégezte a honvédségi Ludovika Akadémia tisztképző, majd annak felsőbb tiszti tanfolyamát; 1884-ben kineveztetett hadnagygyá s csapat- majd segédtiszti szolgálatot teljesített. 1886-87. a felsőbb tiszti tanfolyamot és 1887-89. a bécsi cs. és kir. hadi iskolát végezve, 1889. főhadnagygyá léptetett elő s a budapesti 4. hadtest vezérkari osztályába, majd a honvédelmi miniszteriumba, 1891. pedig a bécsi vezérkar központi irodájába osztatott be. 1892. századossá előléptetve, újból a honvédelmi miniszterium I. ügyosztályába vezényeltetett, a hol 1898-ig működött, a mikor őrnagygyá lépett elő s a nagyváradi 4. gy. ezrednél szolgált. Jelenleg ezredesi ranggal a honvédelmi miniszterium 1. ügyosztályának a vezetője és 1903 óta a III. oszt. vaskoronarend tulajdonosa.

Czikkei a Ludovika Akadémia Közlönyében (1892. A Th/m. Waidhofen környékén 1891-ben tartott hadtestgyakorlatok), a Minerva cz. katonai folyóiratban (1893. 23., 24. sz. Weiterentwicklung der kön. ung. Landwehr), a Pester Lloydban (1894. okt. 25. és 26-án. Die Honvéd-Institution).

Munkái:

1. A vörthi (fröschwilleri) csata 1870. aug. 6. Harczászati tanulmány. Térképmelléklettel és 19 szövegábrával. Budapest, 1890.

2. Az anspachi hadseregek ismertetése. U. ott, 1891. (Knötel Richard német művének magyar átdolgozása).

3. A mohácsi vész 1526-ban. Csataterv és részletes leírás az 1896. ezredéves országos kiállítás czéljaira. U. ott, 1896.

4. A mohácsi hadjárat 1526-ban. U. ott, 1901. Egy áttekintési vázlattal és a mohácsi csatát feltüntető rajzmelléklettel.

5. A szolgálati szabályzat II. részének új kiadása. U. ott, 1896.

6. A honvédség fejlődésének története annak felállításától napjainkig 1868-1898. U. ott, 1898. Képekkel és mellékletekkel. Kiadta a Ludovika Akadémia Közlönye.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 659. Pótlékkötet II. 1904. 690. l.

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 698. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.