Kezdőlap

Tauffer Vilmos

orvos-sebész doktor, szülészmester, m. kir. udvari tanácsos, egyetemi rendes tanár, szül. 1851. Kolozsvárt; az orvosi tanulmányokat a budapesti és bécsi egyetemen elvégezvén, 1874. Budapesten orvosdoktorrá avatták és még azon évben a szülészeti tanszék mellé gyakornokká neveztetett ki. 1875. egyetemi ösztöndíjjal külföldre utazott és nemsokára a freiburgi egyetem szülészeti klinikáján Hegar mellett tanársegéd lett, hol két évig működött. Időközben beutazta Angol-, Francziaország és Svájcz nevezetesebb egyetemi városait. 1878. a boszniai mozgósítás miatt ott kellett hagynia állását. Az occupatio után a budapesti egyetem szülészeti klinikáján lett első tanársegéd és még azon évben magántanár. Tanársegédi működése alatt Markusovszky ajánlatára néhány szobából álló kis osztály rendeztetett be számára, hogy az egyetemünkön akkor még egészen új szakmát, a nőgyógyászatot művelhesse. A mikor 1881. elhatároztatott egy második szülő- és nőbeteg klinika felállítása, az új tanszékre T. neveztetett ki rendes tanárnak. Rendkívüli tagja az országos közegészségügyi tanácsnak, választmányi tagja a budapesti kir. orvosegyesületnek és a m. orvosi könyvkiadó-társulatnak, elnöke a balneologiai egyesületnek, levelező tagja a lipcsei szülészeti társulatnak és a német nőorvosok egyesületének rendes tagja sat. 1901. megkapta a m. kir. udvari tanácsosi czímet és ezen év óta rendes tagja az országos közegészségügyi tanácsnak. 1909. a XVI. nemzetközi orvosi kongresszus VIII. szakosztályának elnöke volt Budapesten.

Irodalmi dolgozatait, melyek nagyobbrészt az Orvosi Hetilapban 1876 óta jelentek meg, felsorolja Hőgyes Emlékkönyvében.

Munkái:

1. A szülészet ügyének (bába-ügy) állása hazánkban, mint a gyermekek és a gyermekágyasok nagy halálozásának egyik tényezője... Bpest, 1891. Két melléklettel. (Berczeller Imre közreműködésével).

2. A bába-ügy állása hazánkban az 1897. évben. Javaslatok a bába-ügy átmeneti megjavítása érdekében. U. ott, 1899.

3. Emlékbeszéd T. Spencer-Wells Bart felett. A pesti orvos-egyesület 1900. okt. 15. ünnepi nagygyűlésén. U. ott, 1900. (Különny. az Orvosi Hetilapból. Németül: U. ott, 1901. Sp. Wells fénynyom. arczk.).

4. A bába-ügy országos rendezéséről. Jelentés. U. ott, 1901.

5. Elnöki megnyitója a balneologiai egyesület 1903. ápr. 19. közgyűlésén. U. ott, 1903. (Orvosi Hetilap Közleményei).

A Hét 1892. 14. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1894. 35. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XV. 967. és II. Pótkötet 1904.

Hőgyes Emlékkönyve 402., 688. l.

Ország-Világ 1902. ápr. 27.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.