Kezdőlap

Teleki Domokos gróf (széki)

kir. táblai ülnök, T. Sámuel gróf udv. kanczellár és iktári Bethlen Zsuzsa fia, szül. 1773. szept. 5. Sáromberken, nyolcz éves korában szülei a marosvásárhelyi ref. kollegiumba adták; azonban atyjának gyakori helyváltoztatása miatt (Nagy-Szeben, Nagyvárad és végre Bécs), kénytelen volt fiát magánnevelővel taníttatni; így került két év mulva Nagy-Enyedre Benke Mihály bölcseleti tanár keze alá, ki először is az ásványtanra oktatta, mely aztán egész életében kedvelt tudománya volt; azonban más tudományokban is, nevezetesen a történelemben, államtudományokban és néprajzban is kiképeztetést nyert. 1788-tól 1791-ig a bécsi egyetemet látogatta. 1791. atyja a pesti egyetemre a hazai törvények tanulására küldte. Tanulmányainak végeztével Bihar vármegyében mint számfeletti jegyző működött. Betegeskedése miatt utazásban keresett enyhülést; hazai és a tengermelléki utazásain kívül, 1796. ellátogatott Karlsbadba és Szászországba; ez alkalommal Jenában fölkereste a természetvizsgáló társulatot, mely tagjai közé választotta, valamint előbb a lipcsei gazdászati társulat is. Közel három évi utazás után visszatért hazájába mint cs. kir. kamarás; előbb a guberniumnál titoknok, utóbb a marosvásárhelyi kir. tábla ülnöke volt. 1798-ban a jenai ujonnan alakult mineralogiai társulat a még alig huszonöt éves ifjút első elnökévé választotta. Az erdélyi nyelvmívelő társaságnak is buzgó és munkás dolgozó társa volt, és iránta sok vagyonos és tanult férfiakban gerjesztett részvétet. Gyenge teste nem bírta el szelleme súlyát. Ásványgyűjteményét a marosvásárhelyi ref. főiskolának hagyta. Meghalt 1798. szept. 16. Marosvásárhelyt nőtlenül.

Levele Aranka Györgyhöz, Marosvásárhely, 1790. szept. 12. (Új M. Múzeum 1856. l.).

Munkái:

1. Gróf Teleki József elköltözött lelkéhez. Hely és év n. (Költemény. Névtelenül).

2. Gróf Rhédey Ádámnak és gróf Teleki Máriának egymással kötött házassági sz. szövetségeket örvendetes emlékezetben kivánja tartani ezen versezetek által egy igaz atyafi s hív szivű testvér. Bécs, 1795. (Névtelenül).

3. Egynehány hazai utazások leírása. Tót és Horvát országoknak rövid ismertetésével. Kiadatott G. T. D. által. U. ott, 1896. Tíz rézm. képpel. (Ism. Siebenb. Quartalschrift VI., VII. Németre ford. Nemes László. Pest, 1805. Szerző rézm. arczk., metszette Czetter Sámuel. Ism. Annalen der Literatur. 1805. II. 235. l.).

4. Sándor Leopoldnak Austriai főherczegnek Magyarország nádorispánjának nevét örökösítő emlékeztető írás... Deák nyelven Birkenstock Menyhért készített, e fordításban pedig magyar nyelvre által tenni próbált. U. ott, 1796.

5. A vallás és erkölts summás tanítása. A nevendék ifjúság elméjéhez alkalmazva. U. ott, 1798. (Névtelenül).

Kéziratban is vannak munkái, melyek a marosvásárhelyi könyvtárban őriztetnek; a M. N. Múzeumban: Gróf Teleki Domokos elköltözött lelkéhez cz. költeménye 4 rét 6 levél.

Allg. Literatur Zeitung. Jena & Leipzig, 1799. Intelligenzblatt No 94.

Schwabe Friedrich, Leben und Charakter des Herrn Reichsgrafen Dominik Teleki de Szék, ersten Präsidenten der Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena, nach einem eingeschickten Original frey bearbeitet. Jena, év n.

Kölesy-Melzer, Ungarischer Plutarch. Pesth, 1816. II. 297. l.

Annalen der Societät f. d. ges. Mineralogie zu Jena, 1805. 345-362. l.

Ferenczy-Danielik, M. Irók I. 578. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 89., 99. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1891.