Kezdőlap

Tittel Pál,

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, csillagász, a m. tudom Akadémia rendes tagja, 1784. jan. 5. Pásztón (Hevesm.), hol atyja bodnármester volt; a gymnasiumot Gyöngyösön és Kecskeméten végezte és 1801-ben egri megyebeli pap lett; a bölcseletet és theologiát Egerben hallgatta 1806-ig, midőn az érsek udvarába hívta és levéltárnokká nevezte ki. Ugyanazon év utolja felé a lyceumba mathetis professorának, a növendék papság számára pedig a philosophia tanulása vezetőjének neveztetvén ki, 1807. jan. 4. pappá szentelték. 1807. szept. a pesti egyetemen philosophia doktora lett. 1810. szept. érseke Bécsben küldte a csillagászat tanulására. Haza térve 1811-től szakadatlanul a csillagászatnak élt; egészsége munkássága következtében megrendült; azonban midőn ismét visszanyerte egészségét és munkakedvét, 1815. szept. Göttingába utazott és ott másfél évig hallgatta Gausst; a többi német szaktudósokkal is megismerkedett. 1817. márcz. 4. némely csillagvizsgálók megtekintésére indulva Párisba ment, hol azon év októberéig időzött; innét Londonba és Greenwichbe utazott, meglátogatta Herschelt falusi lakában Windsor mellett Slaughban. Csillagászi tanulmányait végezve, hazatértekor az egri csillagvizsgáló toronynak intézését vállalta magára. 1824. szept. 13. a budai csillagvizsgáló igazgatóiává és a pesti egyetemen az astronomia professorává neveztetett ki. A m. tudom. Akadémia igazgatósága 1830. nov. 17. Pozsonyban a mathesis osztályába helybeli rendes tagnak nevezte ki; decz. 12. pedig 500 pfrt fizetésbe léptette. Meghalt 1831. aug. 26. cholerában Budán szegényen és közköltségen temették el. Vörösmarty versben örökítette meg emlékezetét.

Czikkei a berlini hirlapokban 1815. Observationes astronomicae in specula caes. Vindobonensi factae); a Zeitschrift für Astronomieben (Tübingen II. Bd. Über die Reduction verschiedener chronol. Daten auf einander, Sanctini János olaszra fordította, 1820. III. Geometrischer Lauf der Pallas von 21. jan. 1818. bis 22. Jan. 1819. für die Göttinger mittl. Mitternacht); a Schumacher Astronom. Nachrichtenjében (Altona III. Bd. Theoria nova aberrationis fixorum); a Tudom. Gyűjteményben (1826. IX. Az 1820. napfogyatkozás). A Közhasznú Esmeretek Tára I. és II. kötetében a Bugge Tamás czikkelyig, a mathematikai, csillagvizsgáló és időszámlálási czikkek mind tőle vannak.)

Munkái:

1. Formulae analytico-geometricae in commodum auditorum ex operibus probatissimis excerptae. Agriae, 1810.

2. Methodus technica brevis perfacilis ac perpetua construendi Calendarium ecclesiasticum stylo tam novo, quam vetere pro cunctis Christianis Europae populis dataque chronologico-ecclesiastica omnis aevi examinandi ac determinandi. Göttingae, 1816.

3. Rövid tudósítás a budapesti toronyórák regulázása végett adandó jelek idejéről s módjáról négy közhasznú tábla toldalékkal. Buda, 1830.

Kézirati vázlatban: Csillagtudomány, Mathematikai földleírás, Magyar égi- és földgolyó.

Haza és Külf. Tudósítások 1824. II. 31., 1831. II. 17. sz.

Status praesens regiae liter. Universitatis Ungaricae. Budae, 1830. 33. l.

Névkönyv a M. Tudós Társaságról 1832-re 42. l. (Döbrentei Gábor).

M. Tud. Társ. Évkönyve 1832-34. II. k. 2. oszt. 8. l. (Bitnitz Lajos Emlékbeszéde).

Ujabbkori Ismeretek Tára. Pest, 1855. VI. 94. l.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 585. l.

Poggendorff, Biogr.-Liter. Handwörterbuch. Leipzig, 1863. II. 1112. l.

M. orvosok és természetbuvárok Munkálatai XIII. 1869. 1. l. kőny. arczk. (Montedegói Albert Ferencz).

Szinnyei Könyvészete.