Kezdőlap

Török Pál,

ref. püspök. T. József ref. pap fia, szül. 1808. jún 29. Alsó-Váradon (Barsm.), hol tanulni is kezdett; a középiskoláit Selmeczbányán (1817-25.), a theol. tanfolyamot Debreczenben (1825-30.) végezte, hol azután két évig köztanító volt a kollegiumban. 1832. rektornak ment Kisújszállásra; innét 1835. külföldre indult, de Bécsnél tovább nem mehetvén, ott töltött félévet. Miután még félévig Debreczenben káplánkodott, 1836. kisújszállási, 1839. pesti lelkész lett. Még ez évben egyházker. tanácsbiróvá, 1847. pedig egyházmegyei al-, 1851. főesperessé választatott, míg 1860. júl. egyházkerülete a püspöki székre emelte. Résztvett a magyar prot. egyház szervezete ügyében 1855. tartott bécsi tanácskozáson, majd a pátens elleni küzdelemben, későbbi időkben a konventi gyűléseken, melyekben elnöki tisztet is viselt, de a debreczeni zsinattól távol maradt. A pesti ref. egyházat a romokból virágzásra emelte, a pesti theologiai akadémiát és főgymnasiumot megalapította s részére a Ráday-könyvtár megszerzését lehetővé tette. Neki köszönhető az is, hogy a magyar protestantizmusnak birtokába jutott a Baldácsy-alapítvány. Meghalt 1883. okt. 7. Budapesten.

Czikkei a Pesti Naplóban (1855. II. 74-76. A pesti ev. theol. tanintézetről); a Budapesti Hirlapban (1855. 822., 823. sz., 1856. 166-171. sz. Ugyanaz); a kecskeméti ref. gymnasium Értesítőjében (1864. Beiktató beszéd); a Prot. Egyh. és Isk. Lap több évfolyamában, (így 1879. 9-11. sz. A magyarhoni ev. ref. egyház zsinatjáról és a zsinati előmunkálatokról, 1880-81. Beszéde sat.), az Egyetértésben (1882. 295., Függetlenség 295. és Nemzet 55. sz. Beszéde Arany ravatalánál).

Munkái:

1. Mindnyájan egy vagyunk. Egyházi beszéd. Pest, 1841.

2. Egyházi beszéd gróf Teleki József gyászünnepén. U. ott, 1855.

3. Korrajzok a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület életéről, melyeket fő tekintettel a kecskeméti s pesti főiskolák ügyére előterjeszt. U. ott, 1858.

4. Gróf Széchenyi István érdemei a magyarhoni protestantismura nézve. U. ott, 1860.

5. Gyászbeszéd Zsarnay Lajos temetésén. Sárospatak, 1866.

6. Felavató beszéd Pap Gábor püspök hivatalába iktatása alkalmával. Pápa, 1875.

7. Emlékbeszéd, melyet Deák Ferencz halotti gyászünnepélyén a budapesti ref. templomban márcz. 12. 1876. tartott. Bpest. 1876.

8. Halotti beszédek és imádk. Id. Szathmári Király Pál halotti gyásztisztességtételekor Budapesten, 1879. febr. 4. U. ott, 1879.

Szerkesztette a Prot. Egyh. és Isk. Lapot Székács Józseffel 1842-48., a Prot. Lelkészi Tárt ugyancsak Székáccsal (1854-55. és 1858. I. kötetét); a Lelki Kincstárt (1860-61.) Pesten. Kiadta: az Egyházi beszédek cz. vállalat két kötetét (1841-45., melyben saját dolgozataiból is közölt) és a Maklári Pap Lajos Bibliai egyezményes szótárát. Pest, 1855. (2. kiadás. Bpest, 1874.).

Családi Kör 1867. 4. sz. kőny. arczk.

Bars 1882. 23., 24. sz.

1883: Vasárnapi Ujság 41., Fővárosi Lapok 236., P. Hirlap 278., 279., 280., Nemzet 276., 277., 279., Budapest 279., Függetlenség 278., 279., 280., Egyetértés 277., P. Napló 276., 277., 279., Kecskemét 82., Nemzeti Ujság 190., sz., Budapesti Hirlap 278., 279. sz., 1904. 346. sz.

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1883. 41., 1884. 44. sz. (Szász K.), 1885. 46. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Új. M. Athenás 454. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 315. sz.

Irodalomtörténeti Közlemények I. 145. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 341. l. és gyászjelentés.