Kezdőlap

Udvardy Cserna János,

mérnök, a m. tudom. Akadémia levelező tagja; szül. 1799. Zámolyon (Fejérm.); alsóbb iskoláit szülővárosában és Pápán, a felsőbbeket Pesten végezte, 1821-ben mérnöki oklevelet nyert. 1821. Eszterházy János gróf uradalmi, 1827. megyéjében tiszteleti mérnök, 1828-tól Hevesmegyébe tevén át lakását, az egri káptalan és csakhamar b. Orczy László uradalmi s Hevesmegye tiszteleti mérnöke lett. 1832. márcz. 9. a m. tudom. Akadémia levelező tagjának választotta, földészeti és kertészeti szenvedélye következtében pedig 1833. a frauendorfi kertmívelő társaság tiszteleti tagjának választotta. Utolsó levelét 88 éves korában intézte az Akadémiához, megköszönve az 50 éves tagsága jubileumára írt üdvözlő sorokat, s ekkor tette le az Akadémiában a róla nevezett jubiláris alapítványt. Meghalt 1890. okt. 25. Hevesen.

Első czikke a Tudományos Gyűjteményben 1823-ban jelent meg; azóta sok czikket írt a magyar hírlapokba és folyóiratokba, melyek felsorolvák Szinnyei Repertóriuma III. kötetében, az Akadémiai Névkönyvben és Almanachban (1839., 1841-42., 1866.) és Petrik Bibliographiájában.

Munkái:

1. Gazdasági földmérő, avagy együgyű és világos utmutatás arra, miképpen lehessen kiki a maga földjeinek inzsellérje ... Székesfejérvár, 1825.

2. Gazdasági vízmérő, avagy együgyű és világos útmutatás arra, miképpen lehessen kiki a maga határában található vizekre nézve inzsellér ... U. ott, 1827. Három rézm.

3. Gazdasági regulatiók tüköre a pallérozott mezei gazdaságnak kalauzul, a gazdasági könyveknek kulcsául ... Pest, 1828. (Ezen három munka első magyar munka volt e szakban).

4. Pyrker Tunisiása. Németből magyarítva ... Buda, 1839.

Kéziratban: Honi harmat. Zsebkönyv a nemzeti pallerozodásról 1827. 8-rét 40 levél. (A m. n. múzeumi kézirattárában).

Hazai és Külf. Tudósítások 1828. I. 12. sz.

Udvardy János, hites földmérő. Pest, 1832.

Kritikai Lapok 1833. 127. l.

Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 417. l.

Toldy Ferencz, M. Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1865. 275., 427. l.

Szinnyei Könyvészete.

Fővárosi Lapok 1882. 30. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Vasárnapi Ujság 1890. 44. sz.

Akadémiai Értesítő 1890. 664. l.