Kezdőlap

Ungler (Ungleich) Lukács,

ev. püspök, szül. 1526-ban Nagy-Szebenben; 1550. júl. 9. iratkozott be a wittenbergi egyetemen. Hazájába magisteri czímmel tért vissza. 1556. febr. 16. Nagy-Szebenben gymnaisumi lector lett és évi fizetését a városi tanács 50 frttól 80-ra emelte. A szász papság 1561. két társával Németországba küldte, hogy a lipcsei, wittenbergi, oderfrankfurti és rostocki theol. fakultás helybenhagyását kinyerjék az úrvacsorája felőli hitvallásukra. 1562. érkezett haza, a mikor kelneki pap s csakhamar a szászsebesi káptalan dékánja lett. Innét 1565. Riomfalvára, 1571. Berethalomba ment papnak és 1572. máj. 6. az erdélyi ev. egyház püspökévé választatott. Meghalt 1600. nov. 22. Berethalomban.

Munkája: Formula pii consensus inter pastores ecclesiarum inita in publica synodo Mediensi anno 1572, die 22. Junii. Hermannstadt, 1883. (Urkundenbuch der ev. Landeskirche A. B. in Siedenbürgen: Die Synodalverhandlungen II.)

Kéziratban maradt: Confessio Doctrinae Ecclesiarum Saxonicarum. An. 1573.

Statistiches Jahrbuch der evang. Landeskirche A. B. Hermannstadt, 1863. I.

Trausch, Schrifsteller Lexikon III. 448-451. I. IV. 483. I.

Figyelő XVIII. 387. l.

Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára III. 354. l.