Kezdőlap

Ürmény Ferencz (ürményi),

fiumei kormányzó, belső titkos tanácsos, koronaőr, a m. tudom. Akadémia igazgatósági tagja, Ü. József országbiró és Komjáthy Anna fia, szül. 1780. nov. 8. Bécsben; elvégezvén 1798. a jogi tanulmányokat s a szokott két évi gyakornokoskodás után ügyvédi oklevelet nyert. 1803. a lembergi kamarai igazgatóságnál segéd volt, honnét 1808. az egyetemes udvari kamarához titoknokságra lépett elő. 1815. cs. kir. udvari tanácsosi ranggal temesi kamarai igazgatóvá neveztetett ki. Ürményházát (Torontálm.) magyar lakosokkal ő telepítette meg; a csanádi káptalan és székesegyház jelenlegi ingatlan birtokát ő eszközölte ki; a kamarai patronátushoz tartozó egyházi javadalmak illő ellátása kivált az ő gondoskodásának műve. 1822. az országhoz ismét visszakerült Fiume s a magyar tengerpart kormányzójává lőn. Tizennégy évi üdvös működés után a kormányzóság terhei alól kérelmére felmentetvén, Pestre jött, hol munkásságát kivált az egyesületi téren foganatosította. A magyar szent korona őre volt, midőn 1845. jún. 9. akadémiai igazgatótagul választatott. Meghalt 1858. febr. 11. Pesten.

Munkája: Előadása a pesti magyar kereskedelmi bank elnökének... mellyet az 1845. jún. 7. egybegyült bankválasztmányához tartott. Buda. (Németül. U. ott.)

Gemeinnützige Blätter 1830. 26. sz. arczk.

M. Sajtó 1858. 20. sz.

Danielik János, Gyászbeszéd U. F. felett. Pest, 1859.

Akadémiai Almanach 1863. 287. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 428., 430. l.

Galgóczy Károly Emlékkönyve III. füzet.

Petrik Bibliogr.

Magyarország Vármegyéi. Fiume és a tengerpart. Bpest, év n. 6., 76., 92. l. arczk. és gyászjelentés.