Kezdőlap

Ürményi József, (ürményi)

országbiró, Ü. István consiliarus és Motesiczky Borbála fia, szül. 1741. decz. 6. Ürményben (Nyitram.); nevelője Molnár János, a későbbi szepesi kanonok volt; középiskoláit és a felsőbbeket Nagyszombatban végezte; az osztrák törvényeket Bécsben, a hazaiakat az egri Foglárintézetben hallgatta. Polgári pályáját 1766. kir. ügyészségen kezdte, 1769. ítélőtáblai birónak neveztetett ki; 1773. az udvari kamarához referendariusnak;1774. a magyar kanczelláriához helyeztetett át. Az 1773-ban megszüntetett jezsuita szerzet tanárai meghagyatták ugyan állásukban, de az idők új tanítási rendszert kívántak; ennek kidolgozása Ürményire bízatott. Ezen megbízatásnak megfelelt a «Ratio educationis» cz. munkájával (Bécs, 1777). Szolgálatai a Vaál (Fehérm.) mezővárosra és az Agárd birtokára 1775. decz. 15. kelt adománylevél és a szent István-rendjének keresztje által jutalmaztattak meg. 1780. jún. 19. Pest vármegye kormányzása bízatott reá. 1782. bihari, 1785. nyitrai főispán, 1788. decz. 18. az udvari kamaránál kincstárnok, 1789. aug. 24. personális (mely hivatalát 1795. júl.-ig viselte) és 1790. febr. 12. ismét Pest vármegye administratora lett. Azon év márcz. 18-án Bács vármegyének főispánja lett és a szent István-rendjének commendátori keresztjével tiszteltetett meg. 1792. júl. 14. jelen volt II. Leopold megkoronáztatásán Frankfurtban. Hat évi pihenés után 1801-ben Galiczia kormányzójává s 1802. ápr. 3. Fehérmegye főispánjává neveztetett ki. 1806. szept. 6. országbírói méltóságra emeltetett, midőn Galicziát elhagyta. 1808. febr. 24. a szent István-rend nagykeresztjét a csillaggal kapta. A pesti egyetem gondviselője is volt. 1825. jan. nyugalomba vonult és még azon év jún. 8. meghalt Vaálban. Az egyetem részéről Schedius Lajos 1825. tartott fölötte emlékbeszédet.

Munkái:

1. Conclusiones hungarico-juridicae quas tentamini publico exposuit in collegio Agriensi Foglariano ex praelectoribus Esmerici Tahi. Agriae, 1760.

2. Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. Viennae, 1777. (Névtelenül, táblázatokkal. 2. kiadás. Buda, 1806., 3. k. Pozsony, 1826., 4. k. Pest, 1828.).

3. Beszédje, ... a Nagym. grófhoz... Károlyi Antal urhoz, mint kir. fő-commissáriushoz és az egybegyült ns. Bihar vármegyének Rendeihez és Statusaihoz. Midőn... Bihar vármegye fő-ispányi méltóságába béiktattatnék Szent János havának 13. napján. Nagy-Várad, 1782.

4. Beszédje Bihar vármegye főispányának, mellyet a midőn a meg-nevezett vármegye magistrátusának restauratióját tartaná, mondott Szent-István havának 4. napján. U. ott, 1783.

5. Pest, Pilis és Solth törvényesen egyben kapcsolt vármegyének rendeihez tett beszédek az építő szék alkalmatosságával, melly tartatódott Pesten 1790. Bőjtmás hava 23. Pest.

6. Oratio occasione inagurationis publicae regii principis et archiducis Leopoldi Alexandri pridie vocis communibus expetiti et electi regni Hungariae palatini... dicta 1790. 16. Nov. Posonii.

7. Oratio ... ad excelsos proceres, inclytos status et ordines Regni Hungariae die XIII. Martii 1791. dum regni comitia conclusa sunt, dicta. U. ott.

8. Beszédgye... Fehérmegye főispányi méltóságába lett beiktatása alkalmatosságával Szent-Mihály hava 4. 1802. Veszprém. (Mások beszédeivel).

Kéziratban: Praelectiones Juris Publici Hung. Seren. Principi Maximiliano factae, ívrét. (Kovachich, Bibl. Script. Minores ined.).

Levele Kazinczyhoz, Pest, ápr. 1. 1. 1811. (Kazinczy F. levelezése VIII. 420. 1.)

Schedius Lajos, Emlékbeszéd. Pest, 1825

Oratio... justis exequiarum solennibus. Budae, 1825.

Felsőmagyarországi Minerva 1826. II. 643. l. (Kazinczy F.)

Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 142. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 428. l.

Vasárnapi Ujság 1855. 17. sz. arczk., 1891. 49. sz. arczk.

Ballagi Géza, Politikai irodalmunk 844. l.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz, Magyar Pantheon. Bpest, év n. 169., 177. l. (Magyar Könyvtár XXXVI.)

Irodalomtörténeti Közlemények 1894. 103., 1895. 436. l. (Ratio Educationis).