Kezdőlap

Vágner József,

nyitrai prépost-kanonok és az egyházmegyei könyvtár igazgatója; szül. 1883. jún. 23. Ürményben (Nyitram.); alsóbb iskoláit és a bölcseletet Nyitrán, a theologiát Pesten végezte. 1855. decz. 26. szenteltetett föl; káplán volt Mocsonakon és Nyitrán. 1860. kisapponyi, 1871. nyitra-alsóvárosi plébános és kerületi alesperes, 1875. kanonok, 1879. a Roskoványi-könyvtár igazgatója, 1880. czímzetes prépost és 1890. éneklőkanonok lett. 1881-84. a nyitrai választókerület országgyűlési képviselője volt; feltünt a középiskolai törvényjavaslat tárgyalásakor 1883. márcz. 14. mondott beszédével.

Mint a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának tagja francziából fordított czikkeket, melyek a munkálatokban (1853-55. évf.) közölvék; az 1855. Munkálatokhoz, mint az egyházirodalmi iskola akkori elnöke előszót írt. Egyházi tudósításai Nyitráról a Religióban (1887-58); czikkei a Religióban, az Idők Tanujában (1864., 247., 1866. 202. 245. 279., 1868. 259.), a M. Államban (1883. 73. sz.); a M. Könyv-Szemlében és a M. Sionban (1890. A nyitra-egyházmegyei papság irodalmi működése).

Munkái:

1. A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai és régi nyomtatványai. Nyitra, 1886. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1887.)

2. Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. U. ott, 1896. (Ism. a Kath. Szemle.)

3. Adatok a nyitra-városi plébániák történetéhez. U. ott, 1902. (Különny. a Nyitramegyei Szemléből).

Pallas Nagy Lexikona XVI. 583. l.

Magyarország Vármegyéi. Nyitra vármegye. Bpest, 1899. 277. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.