Kezdőlap

Vári Rezső,

bölcseleti doktor, a budapesti egyetemen a classica philologia bevezető és segéddiscipláninak magántanára, egyetemi cz. nyilv. rk. tanár, a budapesti II. ker. egyetemi kath. főgymnasium rendes tanára, a m. tudom. Akadémia levelező tagja; szül. 1867. decz. 5. Budán; gymnasiumi tanulmányait a II. ker. kath. főgymnasiumban végezte. 1885-89. a budapesti bölcselettudományi kar classica-philologiai előadásait hallgatta. 1889-90. és 1891-92. állami ösztöndíjjal Olasz-, Franczia-, Német- és Angolország könyvtáraiban kutatott; 1894-95. és 1896. részben a m. tudom. Akadémia költségén Olasz- és Spanyolországban. 1893. kinevezték az I. ker. (akkor kir. kath.) gymnasiumhoz tanárnak. 1897. a budapesti egyetemen magántanárrá képesíttetett. 1890. Weisz családi nevét Várira változtatta. A m. tudom. Akadémia 1906. márcz. 23. választotta meg levelező tagjának. Az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló bizottság tagja, a budapesti Tanárképző-intézetnek szakrepetitora, a Philologiai társaságnak választmányi tagja és az athéni byzantologiai társaság megválasztott tagja.

Czikkeket írt az Egyetemes Philologiai Közlönybe (1890 óta), az Akadémiai Értesítőbe (1891), a Hadtörténeti Közleményekbe, az Ungarische Revuebe, a Wiener Studien, Neue Jahrbüche für Philologie, Berliner Philologischer Wochenschrift cz. folyóiratokba, a Budapesti Szemlébe (1897. 92. k. A philologiai szövegkritika fogalma, módszere és feladatai); a Pallas Nagy Lexikona I-V. kötetei számára a görög-latin mythologiai és irodalomtörténeti czímszavakat dolgozta fel.

Munkái:

1. Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca. E codice Göttingensi edita. Adjecta sunt scholia recentia. Recensionem ab Eugenio Abel inchoatam ad finem perduxit. Budapestini, 1891. (Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum.)

2. A classica-philologia módszeresítése hazánkban. U. ott, 1895. (Különny. az Egyet. Philologiai Közlönyből.)

3. Bölcs Leó császárnak «A hadi taktikáról» szóló munkája. Kútfőtanulmány. U. ott, 1898. (Értekezések a tört. tud. kör. XVII. 10.).

4. Bölcs Leo haditaktikájának XVIII. fejezete. Bevezetéssel. Görög szöveg magyar fordítással. U. ott, 1900. (A Magyar Honfoglalás kútfői.)

5. Incerti Scriptoris Byzantini Saeculi X. Liber de re militari. Recensuit 1901. Lipsiae. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).

6. A magyar honfoglalás kútfői. Adalék Bölcs Leo kritikájának megértéséhez. Bpest, 1902. (Különny. az Egyet. Philologiai Közlönyből.)

7. A classica philologia encyclopaediája. A classica philologia tudományának módszertanába bevezető kézikönyv, két melléklettel és 22 arczképpel a szöveg közt. U. ott, 1906.

8. A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. I. (Bevezető rész.) Székfoglaló. U. ott, 1908. (Értekezések a nyelv- és széptud. osztály kör. XX. 9.)

Pallas Nagy Lexikona XVI. 657. l.

M. Könyvészet 1806., 1808.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 21. l.