Kezdőlap

Vásonyi Márton,

ev. lelkész, szül. 1688. Nagy-Vázsonyban (Veszprémm.), tanult Győrött és Pozsonyban. Külföldre menvén, 1708 őszén a jenai, 1709 elején a hallei egyetemre iratkozott. 1711. hazatért és 1712. Telekesi Török István udvari papja lett Egyeden; honnét még ez évben Győrbe ment iskolaigazgatónak. 1724. a vadosfai gyülekezet hívta meg lelkészének s itt 1737. ápr. 20. meghalt.

Munkái:

1. Augustus Hermannus Franckenak Rövid és együgyü de Fundamentomos Ut mutatása. I. Az igaz keresztyénségre. II. Az igaz, élő Hitnek meg próbáltatására. III. Az igaz és Isten előtt kedves Imádkozásra. Magyar nyelvre fordéttatott... Hallában, 1711. (Névtelenül).

2. August Hermannus Frankénak... sz. Irás szerint való Életnek Regulái... Németből magyar nyelvre fordíttatott. U. ott, 1711. (Wásonyi Mártony).

3. Gerhard János elmélkedéseiből vett kegyes életnek rövid de summás Regulái. (Az előbbivel együtt).

4. Az boldog emlékezetü Kortholt Christian sulyos papi-terhe. Melly most németből magyar nyelvre fordíttatott és ki-vált a magyar országi evangelicus prédikátorok kedvekért, ki-bosátatot, Wasonyi Mártony által Jenában, 1726.

5. A siralomnak theatruma... (gyászbeszéd) Zsankó Boldizsárné felett. Hely n., 1734.

6. Arnd Jánosnak az igaz keresztyénségről írott négy könyvei. Jena, 1741. (Bárány Györggyel és Sartorius Jánossal).

Előszót írt Torkos András «Engesztelő áldozat»-ához (1709). Sajtó alá rendezte a «Zengedező mennyei kert»-et (1726) Bárány Györgygyel.

Írt egyházi énekeket is.

Bod, M. Athenas 305. l.

Horányi Memoria III. 492. l.

Veszprém 1866. 22. sz. (Eötvös Lajos. Vázsonyi és Wásonyi névvel).

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 608., 609. l.

Petrik Bibliogr.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 378. l.