Kezdőlap

Völgyi (Wagner) István Antal,

állami elemi iskolai igazgató-tanító. Wagner István hg. Eszterházy erdésze és Fabiánits Paulina fia, szül. 1851. aug. 15. Béren (Nógrádm.); az esztergomi kir. kath. főgymnasium VI. osztályából az ottani érseki tanítóképző-intézetbe lépett, hol népiskolák tanítására képesítő oklevelet nyert. Az 1877. nagy szünidőben a budapesti nemzeti tornacsarnokban hallgatott tanfolyam után önkéntes tűzoltói gyakorlatokat is folytatott és mindkettőből szakvizsgálatokat tett. 1871-72. a szobi (Hontm.), 1873-74. a balassagyarmati róm. kath. eleminél, 1874-94. az államinál tanított. 1876-ban önkéntes tűzoltó-egyesületet alakított. 1877. tanítótársaival fiúismétlő iparos-iskolát alapított és abban díjtalanul tanított. A 80-as években általa alakított tornaegyesületnek több évig művezetője volt. Tanítótársaival árva- és szegény gyermekeket segélyező alapot létesített. A nógrádvármegyei tanító-egyesület tiszteleti elnökének, a balassa-gyarmati önkéntes tűzoltó-egyesület örökös tiszt. titkárává, 1891-ben pedig a nógrádmegyei múzeum-társulat könyvtárnokká és segédőrré, majd igazgatóvá választotta (mely állásaiban 1901. történt távoztáig működött, 1904. visszaérkeztekor őri állását foglalta el). 1901. Wagner családi nevét Völgyire változtatta. 1894. a nógrádmegyei kir. tanfelügyelőséghez szolgálattételre rendelték be; 1901-ben a liptómegyei tanfelügyelőséghez helyezték át. 1904. saját kérelmére a balassa-gyarmati állami elemi iskolához újból rendes tanítóvá helyezték át és 1908. igazgatónak nevezték ki, hol jelenleg is működik.

Történelmi, paedagogiai és szépirodalmi czikkei a következő hirlapokban jelentek meg: Nógrádi Lapok, Honti Hiradó (évekig belmunkatársa), Losonczi Hiradó, Losoncz és Vidéke, Felvidéki Nemzetőr, Nógrádi Hirlap, Tűzoltó Közlöny, Kecskeméti Lapok, M. Állam, Liptó, Árvamegyei Hirlap és az Archaeologiai Értesítő.

Munkái:

1. Korunk őrangyalai. Balassa-Gyarmat, 1879.

2. Jelentés a balassa-gyarmati általános iparegyesület1885. és 1886. évi működéséről. U. ott, 1886-87. Két füzet.

3. Balassa-Gyarmat tanügyi viszonyainak ismertetése. U. ott, 1887.

4. A balassa-gyarmati önkéntes tűzoltó-egylet története (1876-1886). U. ott, 1887.

5. Vezérkönyv Nógrád vármegye földrajzának oktatásában. 50 darab aranynyal jutalmazott pályamű, 3 tervrajzzal. Losoncz, 1891. (Peres Sándorral.)

6. Földrajzi olvasókönyv és feladattár a nógrádmegyei népiskolák III. oszt. számára. U. ott, 1891. (Peres Sándorral. 2. kiadás. Balassa-Gyarmat, 1897. 3. k. U. ott, 1905.

7. Drégelyi emlék. (Szondy jellemrajza.) B.-Gyarmat, 1894.

8. Kosztka Mihály. Élet- és jellemrajz. U. ott, 1884.

9. Emlékbeszéd, melyet a Magyar állam ezeréves fennállásának megünneplése alkalmával tartott. U. ott, 1896.

10. Visegrád (Magaskő) története. U. ott, 1898.

12. A nógrád-vármegyei tanító-testület története. U. ott, 1899.

13. Multon épül fel a jelen. U. ott, 1901.

14. Földrajzi olvasókönyv és feladattár a liptóvármegyei népiskolák III. oszt. számára. Liptó-Szent-Miklós, 1904.

15. II. Rákóczy Ferencz és kora. B.-Gyarmat, 1905. (Különny. a Honti Hiradóból.)

16. A balassagyarmati «Skarabeusz-társaság» története 1893. nov. 25-től 1906. nov. 25-ig. U. ott, 1907.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Paedagogiai Szemle 1892. 269. l.

Vaday József, M. tanférfiak és tanítónők Albuma. B.-Csaba, 1896. Fénynyom. arczk.

Peres Sándor, A magyarországi tanító-egyesületek története. Bpest, 1886.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Magyarország Vármegyéi. Nógrád vármegye. Bpest, év n. 315. l. és önéletrajzi adatok.