Kezdőlap

Walter Gyula,

theologiai doktor, vál. püspök, praelátus kanonok, budapesti központi papnevelő-intézeti rektor, szül. 1855. febr. 19. Selmeczbányán; középiskoláit Esztergomban, a theologiát Bécsben végezte; 1877. decz. 22. pappá szentelték; káplán volt Börzsönyben és Komáromban. 1878 végén Szapáry Gyula gróf pénzügyminiszter gyermekeinek nevelője; 1881. káplán Érsekujvárott, de csakhamar hittanító az esztergomi apáczák nevelőintézetében, 1882. esztergomi tanítóképzőintézeti tanár. 1883. decz. 29. theologiai doktor, 1884-92. a nevelés- és hitelemzéstan tanára a papnevelő-intézetben, 1889. főegyházmegyei könyvtárnok, 1890. szept. igazgató az esztergomi tanítóképzőintézetben, 1893. okt. 31. herczegprimási titkár, 1896. szept: 19. esztergomi kanonok, 1897. ápr. 12. főtanfelügyelő, azon év nov. 9. főegyházmegyei irodaigazgató lett. Végül vál. püspök, praelatus-kanonok és a budapesti papnevelő-intézet igazgatója, mely hivataláról egészségi okokból 1911. aug. lemondott.

1887-től a M. Sion társszerkesztője, a Kath. Hitoktatásnak 1886-89. főmunkatársa volt. Írt szentbeszédeket az Isten Igéjébe, könyvismertetéseket s egyéb czikkeket a hirlapokba és folyóiratokba. Czikkei a M. Államban (1883. 285. sz. Pázmány Péter emléke, 1893. 28. sz. Az irodalmi élet fejlődése a régi Rómában); az Új M. Sionban (1885. A harang, 1888. Dr. Brunner Sebestyén, 1888. Káté-írás, 1890. Könyvkereskedés a rómaiaknál, Az ó-kor erkölcsiségének elvei, 1892. Comenius Amos János) sat.

Munkái:

1. Lelki harmat. Imakönyv gyermekek számára. Esztergom. 1884.

2. A népiskola és az egészségügy. Esztergom, 1885.

3. Jubileumi emlékfüzér. Dr. Majer István... az országszerte tisztelt István bácsi irodalmi műveinek jegyzéke 1835-1885. Irói jubileuma alkalmából. Esztergom, 1885.

4. Üdvözlégy Mária! Imakönyv. Esztergom, 1886. (2. kiadás 1889. 3. k. 1890. Újból átnézett és bővített kiadásai: 3. k. 1890., 5 k. 1892., 7. k. 1897. Esztergom.)

5. Dr. Zádori János élete. Esztergom, 1880. (2. kiadás. Esztergom, 1889.)

6. Emléksorok az Esztergom-vizivárosi zárdatemplomban emelt új főoltár 1889. decz. 22. tartott felszentelési ünnepélyére. Esztergom, 1890.

7. Simor János bibornok herczegprimás emlékezete. Arczképpel. Esztergom, 1891.

8. Szent beszéd, melyet 1890. decz. 8. mint Esztergom-viziváros fogadalmi ünnepének másfélszázados évfordulóján a nevezett plébánia-templomban mondott. Esztergom, 1891.

9. XIII. Leo és a társadalom... Esztergom, 1893.

10. Az északi határon. Karczolatok Lubló-Füred életéből. Nyolcz képpel. Esztergom, 1893.

11. Szent beszéd. Az esztergomi főszékesegyházban az 1893. évi «Halottak estéjén» tartotta. Esztergom, 1893.

12. Majer István emléke. Ünnepi beszéd... Budapesten, 1894. márcz. 14. Bpest, 1894. (Különny. a «Religio-Vallás»-ból.)

13. Szent beszéd, Szent István első apostoli király ünnepén, 1894. aug. 20. a budavári Mátyás-templomban. Bpest.

14. Képek a hazai ellenreformáció mozgalmaiból a XVII. század végén. Bpest, 1896.

15. Második-ötödik odvasókönyv a kath. népiskolák II-VI. oszt. számára. Bpest, 1896. Öt kötet. (Mócsy Antal- és Petrovácz Józseffel.)

16. Szent beszéd. Az 1897. évi sz. Szilveszter-estén... mondotta. Esztergom, 1898.

17. Emlékszavak Erzsébet királyné elhunyta alkalmából... 1898. nov. 24. Esztergom, 1898.

18. Beszéd... Felolvasás. Esztergom, 1898.

19. Dr. Knauz Nándor. Emlékbeszéd... 1899. márcz. 5. Arczk. Esztergom, 1899.

20. Gondolatok a háttérben. Esztergom, 1900.

21. Szent beszéd. A budavári Mátyás-templomban 1900. ápr. 13. nagypénteken. Esztergom, 1900.

22. Szent beszéd a kereszténység meghonosítása és a magyar királyság megalapítása kilenczszázados évfordulójának megünneplése alkalmából. 1900. aug. 20. a budavári Mátyás-templomban. Esztergom, 1900.

23. Szent beszéd az Esztergom-vizivárosi zárdatemplom új orgonájának fölszentelésekor 1901. júl. 2. Esztergom, 1901.

24. Szent beszéd. A szent Benedek-rend hazánkban történt megtelepedésének kilenczszázados évfordulójára Esztergomban 1901. nov. 3. mondotta. Esztergom, ott, 1901.

25. Az iskolai munka és pihenés. Bpest, 1901.

26. A képzelet csapongásai. Fölolvasás. Esztergom, 1901.

27. Egyházi beszéd székhelyi Majláth Béla és reventlaui báró Kaas Erzsike esküvőjénél Budapesten, a belvárosi plébánia-templomban 1901. okt. 28. Bpest.

28. Búcsú-szavak. A kath. tanítók Rómába induló zarándoklatához. Budapesten, az angol kisasszonyok templomában 1902. okt. 21. Esztergom.

29. Karácsony a művészetben. Felolvasás. Esztergom, 1902.

30. Az esztergomi főegyházmegye nyugdíjünnepe. Esztergom, 1903.

Kiszlingstein Könyvészete.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 535. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 696. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1902., 1903.