Kezdőlap

Waltherr László Imre,

a gróf Károlyi-nemzetség nyug. levéltárnoka, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, szül. 1788. nov. 1. Tarczalon (Zemplénm.); tanulását atyjának, a gróf Károlyi-család nyírségi gazdatisztjének 1795-ben történt halála után, az anyai rokonok gondviselése alatt a tarczali nemzeti iskolában kezdette, Tokajban, Szegeden folytatta s innét a törvénytudományok hallgatása végett Kassára menvén, bevégezte azt 1809-ben. Kétévi törvénygyakorlat után, 1811-ben a Károlyiak hódmezővásárhelyi uradalmánál ügyészi irnokká neveztetett ki s innét 1813-ban Pestre tétetett át a családi jószágok központi kormányának titkári hivatalához. Ennek lajstromozója volt, midőn ügyvédi oklevelet nyert; jegyzője, midőn 1819-ben a tótmegyeri uradalom előbb ideiglenes, majd valóságos igazgatójává lett és az maradt 1822-ig, mely évben a grófok, jószágaikat a gyámi és gondviselői kezekből a magokéiba átvévén, Waltherrt a nemzetség levéltárnokává nevezték ki, mely hivatalában 1850-ben bekövetkezett nyugalmaztatásáig járt el. 1832. szept. 1. a M. Tudom. Akadémia levelező tagjának választotta. 1851 tavaszán Pestről Tarczalra tette át lakását, hol 1866. okt. 23. meghalt. A M. Tudom. Akadémiában 1865. jan. 23. Wenzel Gusztáv tartott fölötte emlékbeszédet.

Részt vett a «M. Tudós Társaság Zsebszótára» készítésében, valamint már korábban Kresznerics «Magyar Szótára» és Kisfaludy Károly munkái kiadása körül közreműködött. Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1828. IX., 1829. VI., 1830. VIII. 1833. VI., 1835. X., 1836. IX.); a Hasznos Mulatságokban (1836. II. 1840. 113-116. l., 1841. 13., 14., 51., 54. sz. Hónapok magyar nevezeteiről); a Tudománytárban (IX. 1836. Porcshalma és az ecsedi tó, 1838. III. Kalendáriomi magyar régiségek, 1841. X. A magyarországi gyökeres nemzetségekről); a Figyelmezőben (1837. 191-194. l. 332-352. l., 1840. 41-47. sz.); az Athenaeumban (1840. I., 1842. 11. sz.); a Jelenkorban (1841. 66. sz.); a Társalkodóban (1841. 70. sz.); a Fasciculi Eccleasistici Litterariiban (1842. I. De nobilitate eorum, quos leges Hungariae Rectores Ecclesiarium compellant); a Religio-Nevelésben (1843., 1848.); a M. Tudós Társaság Évkönyveiben (VI. k.); a M. Akadémia Értesítőjében (1847.); a Religióban (1850. I. Gácsfalva egyházi régiségei); a Gazdasági Lapokban (1852. 29. sz., 1853. 42. sz.); a M. Sajtóban (1858. 45. sz. A Károlyi-család névmagyarázata és története).

Munkái:

1. Fő tiszt. Fejér György urnak a Hasznos Mulatságok 1837. első félévi 52. számában olvasható pántolódására őszinte felelet. Pest.

2. Fejér György oklevéltára. VII. köt. III. darabja. Kinyomatva a Figyelmező 1837. második féléve 12-17. sz.-ból. Buda, 1837.

3. Némely észrevételei az 1840-ki Mezei Naptárra. Pest, év n.

Újabbkori Ismeretek Tára VI. 562. l.

M. Akadémiai Almanach 1864. 283. l. (Életrajz és munkálatai.)

M. Akadémiai Értesitő. Philos. és T. T. Közl. V. 1865. 33. l. (Wenzel G. emlékbeszéde.)

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.