Kezdőlap

Warga Lajos (tamáshidai),

ref. theologiai tanár, szül. 1835. aug. 19. Kolozsvárt, hol 1842 őszén kezdett tanulni. A szabadságharcz megszakítá iskolai pályáját és ekkor kereskedő lett. Öt év mulva azonban újra tanuláshoz fogott, oly sikerrel, hogy már 1856. elvégezte a gymnasiumot. Szülővárosában hallgatta 1860. a theologiai tanfolyamot is, a mely után egy évig ugyanott köztanító volt. 1861. külföldre ment s okt. 2. a jenai, majd a berlini és zürichi egyetemekre iratkozott be. Hét év mulva hazatérve, egy ideig nevelősködött, majd 1866. Hódmezővásárhelyt gymnasiumi tanár lett. Egy év mulva ismét nevelőnek ment, de már 1868 elején Sárospatakon akadémiai magán-tanári állást foglalt el. Ez év nyarán u. o. a theologiai fakultásra rendkívüli, 1869. pedig rendes tanárrá választatott s 1890. máj. 17. történt haláláig ott működött, leginkább az egyháztörténelem körébe vágó tudományokat adva elő. A M. Prot. Irodalmi Társaságnak haláláig választmányi tagja volt.

Czikkei a sárospataki ref. főgymnasium Értesítőjében (1873. Igazgatói zárbeszéd); a Figyelőben (XXIV. 1888. Kulcsár Györgyről); Radácsi, Emlékjelek. Sárospatak, 1906. 1. k. 208-248. l. cz. munkában. (Önéletrajz.)

Munkái:

1. Keresztyén egyháztörténelem. Kézirat gyanánt kiadták hallgatói. Sárospatak, 1870-76. Két kötet. (Újabb kiadása: Sárospatak, 1880-87. A III. kötet befejezetlen, melynek átdolgozott kiadása kézirat helyett megjelent a «Ker. Egyháztörténelem»-nek II. köt. első kiadásában.)

2. Képes játékkönyv. Sárospatak, év. n.

Olajfestésű arczképe a sárospataki főiskola tanácstermében.

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1881. 14. sz.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 394. l.

Sárospataki Lapok 1900. 465. h.

Radácsi György, Emlékjelek. Sárospatak, 1906. I. k. (Ugyanez a Sárospataki Lapokban 1902. és az Értesítőben 1902., hol arczk. is közölve.)