Kezdőlap

Weber Arthur,

bölcseleti doktor, középiskolai tanár, szül. 1888. aug. 18. Késmárkon, hol atyja az ev. lyceum tanára volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte; 1906-ban beiratkozott a budapesti egyetem bölcseleti karán. 1910. szakvizsgálatot tett a magyar- német- és franczia nyelv- és irodalomból. Egyetemi tanulmányai alatt a báró Eötvös József kollegium tagja volt. Gyakorlati évét a budapesti VIII. kerületi községi reáliskolában, majd a ref. főiskolában töltötte. 1911. óta a budapesti Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola rendes tanára.

Czikkei az Ethnographiában (1909. Zrínyi halála egy német népmondában, 1912. A Zrinyi-legenda); Erdélyi Múzeumban (1910. Jósika ifjúkori kísérletei); Revue de Hongrieban (1910. Louis Katona); Irodalomtörténeti Közleményekben (1911. Jósika irodalomtörténeti levelezése); az Irodalomtörténetben és a Budapesti Hirlapban.

Munkái:

1. "Szigligeti Rózsá"-jának forrásai. Bpest, 1910. (Különnyomat az Egyet. Philol. Közlönyből).

2. Zrinyi halála. Bpest, 1910. (Különny. a Hadtörténelmi Közleményekből.)

3. A hűtlen özvegy történetének egy ismeretlen alakja. Bpest, 1911. (Különny. az Irodalomtört. Közleményekből.)

4. Shakespeare hatása a vígjátékíró Vörösmartyra. Bpest, 1911. (Különny. a Shakespeare-Tárból.)

5. Kleist. Bpest, 1912. (Különny. az Urániából.)

6. Don Juan en Hongrie. Bpest, 1912. (Különny. a Revue de Hongrieből.)

7. Szenczi Molnár Albert Németországban. Bpest, 1912. (Különny. a Heinrich-Emlékkönyvből. Philologiai dolgozatok. Szerk. Grogger Róbert.)

Corvina 1911. 14. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.