Kezdőlap

Weinhofer József,

kath. esperes-plébános, pápai kamarás, Lipót-rend lovagja, szentszéki ülnök, szül. 1778. máj. 16. Pinkafőn (Vasm.), hol atyja, W. Mihály tiszttartó, anyja Radákovics Anna Mária volt; középiskoláit Szombathelyt végezte. Pappá szenteltetvén 1801. máj. 10., utazni ment Németországba és Svájczba. Visszatérve, Lékán plébániai administrator lett; honnét két év mulva Szalonokra és 1808. Pinkafőre ment plébánosnak, hol 1859. jún. 27. meghalt.

Munkái:

Predigten. I. Band, Festtäglicher Theil. Fünfkirchen, 1853. (Újabb kiadása: Festtags- und Gelegenheits-Predigten cz. Pest, 1860.)

A kereszt. kath. egyház fő hit- és erkölcstana tizennégy oktatásban előadva. Olvasókönyv vallásoktatók használatára. Pest, 1855. (2. kiadás. Pest, 1865. Németül: Pest, 1855.)

Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek, megmagyarítá és saját beszédei függelékével közrebocsájtott Nagy N. János. Pest, 1856. (2. kiadás. Pest, 1866.)

Lehrreiche Mittheilungen aus den Schriften eines Kath. Seelsorgers. Pest, 1858.

Christliche Lebensweisheit eines getreuen Seelenhirten. 25 Predigten für alle Sonntage des Kirchenjahres... Herausgegeben von Richard Peinlich. Wien, 1860.

A hű lelkipásztor ker. élet bölcsesége. Feltüntetve 52 népszerű vasárnapi szent beszédben. Magyarítá a «szombathelyi növendékpapok szent Ágoston»-ról czímzett magyar egyházirodalmi iskolája. Szombathely, 1862.

Einundfünfzig Predigten über die Anbetung des allerheil. Altarsacramentes... Herausgegeben von Michael Nagy. Wien, 1865.

8. Fünfundvierzig Marienpredigten... Herausgegeben von Michael Haas. Wien, 1868.

Naplójából korszerű kalászat cz. Danielik. János Emlékkönyve I. és II. kötetében közölt részleteket.

Prédikáczióit, összesen 8000, sajátkezüleg másolta le, de csak csekély részök jelent meg.

Vasárnapi Ujság 1856. 16. sz. (50 éves jubieuma).

Budapesti Hirlap 1859. 171. sz.

Schematismus Cleri Dioec. Sabariensis 1859. 16., 145. l.

Pinkafelder Trauer. Wien, 1859.

Religio 1859. II. 4. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr. III., IV.

Wurzbach, Biographisches Lexikon LIV.

M. Sion 1898. 858. l.