Kezdőlap

Weisz Bernát Ferencz,

kereskedő, szül. 1800. aug. 1. Lugoson (Krassóm.); 16 éves korában a kereskedői pályára lépett és 5 év mulva Szegeden egy előkelő czég társa volt, 25 éves korában pedig önálló főnökévé küzdötte föl magát. 1838. feljött Pestre és üzletet nyitott. 1848-ban Kossuth pénzügyminiszteri osztályfőnökké nevezte ki s közreműködött a bankjegyek kibocsátásában. A szabadságharcz után ő is szabadságát veszté, melynek visszanyerése után egy ideig visszavonultan élt. 1861. beválasztották a fővárosi bizottságba; első indítványa volt a városi leányárvaház fölállítása, melyre maga kétezer forint alapítványt tett. A fővárosi közraktárak és a vízvezeték létesítésében is jelentékeny része volt; részt vett a kereskedelmi akadémia megalapításában, melynek egy negyedszázadig fentartó bizottsági elnöke volt; a «Pester Lloyd»- társaságnak és közlönyének szintén alapító tagja volt; 40 évnél tovább foglalkozott a biztosítási ügygyel, előbb mint al-, azután mint fő- és utoljára mint közügynök. Az orsz. nemzetgazdasági egylet iskola-takarékpénztári osztályának alelnöke volt. A fővárosi szeretetház, mely 1876 óta áll fenn, szintén neki köszönheti létét, melynek költségeire mint elnöke, születése 80. évfordulójakor 2000 frtos alapítványt tett. Ő hívta életbe a fővárosi dunai szabadfürdőt. Legtöbbet tett az 1875-ben általa felkarolt iskola-takarékpénztár intézmény elterjesztése ügyében. A Népnevelők Budapesti Egyesületének tiszteletbeli tagja s a Paedagogiai Társaság választmányi tagja is volt. Meghalt 1888. márcz. 31. Budapesten.

Czikkeket írt a hazai hirlapokba és folyóiratokba s a Kereskedelmi Akadémia Évi Jelentéseibe (1877. Deák Ferencz a nemzetgazdaság terén, 1883. Alkalmi beszéd a kereskedelmi Akadémia 25 éves jubileumára, 1886. Alkalmi beszéd az intézet záróünnepélyén.)

Munkái:

1. Az ingatlanok tűzkártérítésének állami szervezéséről. Pest, 1869. (2. kiadás. Függelékül: Felelet Matlekovics Sándor «Állami biztosítás» cz. értekezésére. Bpest, 1874.)

2. Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban. Bpest, 1878. és 1879. (Különny. a Nemzetgazdasági Szemléből. Németül. Bpest, 1878.)

3 .Az ingatlan állami tűzkártérítés keletkezése és fejlődése Magyarországban. Bpest, 1888.

Magyarország és a Nagyvilág 1866. 15. sz. arczk.

Képes Világ 1868. arczk.

Vasárnapi Ujság 1880. 32 sz. arczk., 1888. 15. sz. (Nekr.)

Petrik Könyvészete.

Paedagogiai Plutarch. Bpest, 1886. I. 75. l. k5ny. arczk. (Böngérfi.)

1888: Pesti Napló 91., 92., Nemzet 91., 92., Egyetértés 91. 92. sz.

Kiszlingstein Könyvészete.