Kezdőlap

Weiszberg Zsigmond,

orvosdoktor, szül. 1842. decz. 25. Homonnán (Zemplénm.), hol atyja uradalmi tiszt volt. 1853-ban nagybátyja W. József orvos az egyetemről hazakerülvén és Homonnán letelepedvén, W. nevelését magára vállalta; 1854. okt. az ungvári gymnasiumba vétetett föl, hol a német és tót nyelvet elsajátította, francziául otthon tanult. 1857-60-ig az ungvári német m. kir. állami gymnasiumban tanult és 1862. aug. 6. érettségi vizsgát tett. Azon év okt. a pesti egyetemen orvosnövendéknek iratkozott be; de a harmadik évben Bécsben folytatta orvosi tanulmányait, hol 1868. okt, orvosdoktorrá avattatott; még azon évben a sebészi és szülészi szigorlatokat is kiállotta; a bécsi Rudolf-kórházban ismereteit kibővítvén, 1869. jan. 1-től három hónapig Bécsben mint gyakorlóorvos működött; azonban márcz. 23. betegeskedő atyjához haza költözött. 1870. ápr. a gácsi vasuttársaság orvosának választotta és 1871. ápr. mint állami vasuti orvos Nagy-Mihályra (Zemplénm.) végleg kineveztetett.

Czikkeket írt a Hölgyfutárba (1862-64.), a Wanderer (1864-65.), Ungar. Lloyd (1870.), Pester Lloyd (1871.), Westungarische Grenzbote (1873.), Ung (1877-78.), Wiener Med. Presse (1880-82.), Pester Med. Chirurg. Presse (1882.) lapokba.

Munkái:

1. Zur Kasuistik der Lungen-Syphilis. Wien, 1885. (Különny. a Wiener Med. Presseből.)

2. Emlékbeszéd dr. Glück Ármin felett... 1885. május 19. Sátoralja-Újhely, 1885.

3. Titkos csoda- és népszerek a reclam piaczán. Írta Philalates. Sátoralja-Újhely, 1885.

4. A házasságról. Egészségtani csevegés Ungvár, 1888.

5. A szerelemről. Népszerű előadás. Sátoralja-Újhely, 1889.

6. Az emberi egészség megóvásáról, vagyis a jövő gyógyászatról, Bpest, 1891.

Álnevei: Weber J. (Hölgyfutárban 1853. ford.), Frank A. (Westung. Grenzboteban 1873.) és Philaletes.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Őnéletrajzi adatok és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.